Wie is Online

 • 1 gebruiker
 • 9 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

  Uitzending : Laden...


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

   

  Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten……

  Openbaring 7 : 16a (7)

  In de tweede plaats: een weggenomen honger en dorst (vervolg).

  In de hemelse heerlijkheid mag de Kerk eeuwig arbeiden in de liefde.

  Het werk der liefde, eeuwig en altoos. En daar zal geen nacht meer zijn …

  Gods volk gaat de Heere dienen in Zijn tempel. Wat zal dat zijn? Daar mag de Kerk zich kwijtraken en kwijtlieven aan de Heere. Gods kinderen zullen luisteren naar het spreken van de drie Personen: de taal van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O!, dát zal een zaligheid zijn om die Goddelijke liefdestaal te mogen horen! En ze zullen zingen: De lof en de heerlijkheid zij onze God.

  Ze zullen overwinnen met de palmtakken in de hand en eeuwig met Christus regeren over de schepping. Ze zullen genieten van de vruchten van de boom des Levens. En zij zullen Hem kennen zoals ze nu door Hem gekend worden. Hem kennen door de Geest Gods want Deze doorzoekt de diepten Gods.

  Dan zal de Kerk wegzinken in die ravijnen van Goddelijke liefde en nooit uitgeleerd raken in het Wezen Gods. Eeuwig onderwijs. Hem kennen zoals ze gekend zijn. En Hem daar aanschouwen.

  De Heere aanschouwen van aangezicht tot aangezicht en smaken de eeuwige vreugde en vrede. Met de ganse schepping verenigd in de verheerlijking van de Drie-Enige God. Daar wordt de schepping één vuurbrand van liefde. Ja geliefden, dan worden Gods kinderen verzadigd; geen honger en geen dorst meer, maar worden zij verzadigd met Zijn Goddelijk beeld.

  De volle verzadiging. Alle tranen afgewist, alle heimwee weggenomen.

  Al het sterfelijke verslonden tot onsterfelijkheid en het verderfelijke afgelegd. Gods kind zal dan gelijkvormig gemaakt zijn aan het verheerlijkt lichaam van Christus. Staande in Gods ongehouden liefde en volle gemeenschap. “Al het Mijne is uwe.” Zo te staan voor de Heere.

  Dan wordt Gods kind door God doorwoond en gaat eeuwig in Hem op. God genieten, in storeloze rust en in eeuwige verwondering. Om neer te vallen voor die God. Dan zal het zijn:  Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot. Knielen, danken en aanbidden en tot bestemming komen voor dat aanbiddelijk Opperwezen.

  Eeuwig God smaken, onafgebroken de Bron aan de lippen zetten.

  Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de Bron van vreugd.

  Uit God eeuwig te mogen drinken. Nooit meer te eindigen. Ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. In God eindigen. Komen in Hem, beginnende zonder begin, eindigende zonder einde.

  “Mijn Glorie, mijn Vreugde en mijn Kroon.“ De Bron aan de lippen en eindeloos genieten en eeuwig smaken dat de Heere goed is.

  Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan.

  En zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten.

  ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,            Maar de HEER’ zal uitkomst geven,

  Schreeuwt niet sterker naar ’t genot             Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;

  Van de frisse waterstromen,                          ‘k Zal in dit vertrouwen leven,

  Dan mijn ziel verlangt naar God.                  En dat melden in mijn lied;

  Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;               ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht

  God des Levens, ach wanneer                        Zingen, daar ik Hem verwacht;

  Zal ik naad’ren voor Uw ogen,                      En mijn hart, wat mij moog’ treffen,

  In Uw huis Uw Naam verhogen?                  Tot den God mijns levens heffen.


  Ds. W.J. Teunissen
   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen