• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Website aangepast.

Vanwege de sterk verouderde techniek van de vorige website is de website gewijzigd.
De inhoud van de website is hierbij gelijk gebleven.

Wijzigingen:

  • Het inloggen om preken te kunnen downloaden is niet meer nodig.
  • Preken uit het archief kunnen via het menu direct beluisterd worden.
    Via het download menu kunnen de preken gedownload worden zodat deze op een later tijdstip beluisterd kunnen worden.
  • De website is 'responsive' gemaakt, wat betekent dat deze zich automatisch aanpast aan de grootte van het scherm.
    Hiermee is de website toekomstbestendig gemaakt.

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan gerust contact op via deze link.

Meditatie       


Te allen tijde… Voor al de heiligen.
 

Met alle bidding en smeking biddende te allen tijde in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen.” 

Efeze 6 : 18

Door het geloof wat de Heere door Zijn Woord en Geest werkt in het hart van de Zijnen mogen zij in Christus met God Drieënig verzoend worden. Als ledematen van Christus’ Lichaam worden zij ook verenigd met al degenen die datzelfde geloof deelachtig zijn.

Met name in de Efezebrief schrijft de apostel Paulus, door de Heilige Geest geïnspireerd, hierover. Hij schrijft over het wonder dat in Christus zowel Jood als heiden door één Geest toegang hebben tot de Vader (Efeze 2:18). De rijke vrucht daarvan is dat de gelovigen uit de heidenen niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers genoemd mogen worden, die op hetzelfde Fundament gebouwd zijn (Efeze 2:19 en 20).

Nu wijst de apostel er in de Efezebrief op dat niet alleen in Christus het onderscheid tussen Jood en heiden wegvalt, ook worden de Efeziërs erop gewezen dat zij schuldig zijn elkaar lief te hebben. Zo lezen wij in Efeze 4:32: “Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft”. Uit de tekst van deze meditatie blijkt dat deze liefde ook met zich meebrengt dat de kinderen Gods schuldig zijn voor elkaar te bidden. En dat niet alleen voor de heiligen te Efeze, maar voor al de heiligen.

Dat gebed mag maar niet een terloops gebed zijn. De apostel gebruikt in dit verband namelijk niet alleen het woord bidding, maar ook het woord smeking. Het ware bidden is een zuchten, een smeken tot de Heere. Het gaat om een aanhoudend bidden wat ook blijkt uit de woorden “wakende met alle gedurigheid”. Zulk een bidden is ons van nature volkomen vreemd. Zulk een bidden is zelfs voor de Kerk na ontvangen genade geen vanzelfsprekendheid. Het heeft ook niets te maken met bijvoorbeeld het afwerken van een lijstje met dagelijkse gebedspunten, zoals wel eens voorkomt in bepaalde kringen, maar met een heilig gedrongen worden door de Heere. Kennen wij dat?

Zulk een bidden is een vrucht van de Heilige Geest, Die de Geest der genade en der gebeden is. Het is niet voor niets dat de apostel spreekt over het bidden “in den Geest”. Het ware gebed is een vrucht van dezelfde Geest Die zondaarsharten verbrijzelt en ontdekt en leert bidden om genade. Het is een werk van dezelfde Geest waardoor Christus Zichzelf openbaart aan de Zijnen met al Zijn schatten en Zijn gaven. Het is een vrucht van de Heilige Geest Die, na ontvangen genade, leert bidden om bewaard te worden voor de boze. Diezelfde Geest leert Gods volk ook te bidden voor al de heiligen.

Het valt daarbij op dat deze oproep tot voorbede volgt op wat Paulus eerder in Efeze 6 heeft geschreven over de geestelijke wapenrusting die nodig is om staande te blijven tegen al de listige omleidingen des duivels. Nadat hij alle “geestelijke” wapens genoemd heeft, volgt wat wij lezen in vers 18: “Met alle bidding en smeking biddende te allen tijde in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen”. Zou er een machtiger wapen zijn wat de Heere aan Zijn Kerk gegeven heeft voor deze geestelijke strijd dan juist het gebed? Zou de boze niet minder vat hebben op Gods kinderen als zij werkelijk ten allen tijd biddende zouden zijn; en dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al de heiligen die diezelfde strijd hebben te voeren? Iemand vraagt zich af: “Voor wie moet ik bidden, en waarvoor?” Hebt u al gebeden voor al de heiligen? Bent u daar ooit klaar mee gekomen? Wat een onbegonnen, maar ook wat een kostelijk werk.

Kennen wij dit bidden voor al de heiligen? U kent al de heiligen over het rond der aarde niet bij name, zelfs niet in Nederland, maar de Heere wel. Ik geloof dat het liefste kind van God na het lezen van deze woorden er met schuld uitkomt: “Te allen tijde? Voor al de heiligen?” Zou Christus niet de altijd biddende Hogepriester zijn, wat zou er van deze voorbede terecht komen? Wie van de heiligen zou er dan ooit zalig kunnen worden? Gelukkig als wij met deze schuld aan Zijn voeten terecht mogen komen om Hem te smeken: Heere, leert U mij dan te bidden door Uw Woord en Geest. Zulke bidders zullen eens juichers mogen worden. Door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen. Ook u en jij?                                                     

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.     

Go to top