Wie is Online

 • 1 gebruiker
 • 25 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

  De Heere Jezus verzocht

  “ Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.."

  Matthéüs 4 : 1

  In het paradijs werd Adam door de satan verzocht, een poging die jammerlijk slaagde. Zo probeert de boze ieder mens elke dag tot het kwade te verleiden, en telkens weer blijkt dat wij van onszelf geen enkele ruggengraat hebben om staande te blijven. Wat is het verschil met de Heere Jezus dan groot, voor Wie geldt dat de duivel na drie zware verzoekingen onverrichter zake weg moest gaan en de engelen kwamen om Hem te dienen.
  Dit alles is nog aangrijpender als wij bedenken dat Adam in het paradijs was toen hij verzocht werd, en wij in overvloed leven, terwijl de Heere Jezus veertig dagen in de woestijn was zonder eten en drinken.

  Klaagt dit ons niet allen aan? Wat is het nodig, voor het eerst en steeds weer opnieuw, dat onze ogen geopend worden en wij onze ongehoorzaamheid ten opzichte van de Heere zien, en ons dagelijks luisteren naar hem door wie de Heere Jezus verzocht werd in de woestijn. Het is mijn schuld dat de Heere Jezus moest staan tegenover de satan. Het is door uw en jouw zonden dat Hij, Die de Boom des Levens is, door Zijn Vader voor drieëndertig jaren geplant is in de woestijn van dit leven. Hoe groot is dan Christus’ liefde tot Zijn Vader, tot een verloren wereld, maar wel in het bijzonder tot de Zijnen Die de Vader Hem gegeven heeft! Zijn jouw ogen daarvoor al geopend? Bent u daarom al tot Hem uitgedreven? Daar mag u en jij de Heere om vragen.

  Het valt op dat, als de satan komt om de Heiland te verzoeken, deze dat doet met dingen die schijnbaar niet verkeerd zijn. Is het verkeerd om van stenen brood te maken, als de Heere Jezus hongert? Is het verkeerd als de Heere Jezus zou tonen dat engelen Hem ter beschikking staan? Zou dat geen bewijs geweest zijn van Zijn Almacht? Maar dan zou de Heiland wel geluisterd hebben naar de satan en als Hij Zich had laten vallen van het dak van de tempel had Hij Zijn Vader verzocht. De voorstellen van de satan lijken niet altijd zo erg te zijn, alleen de bron waaruit ze voortkomen is vergiftigd. Hoe hebben wij met al onze verlangens en gedachten tot de Heere terug te keren. Wij leven in een tijd waarin wordt gezegd: “Waar je een goed gevoel bij hebt, dat moet je doen”. Maar de Heere Jezus heeft de Zijnen iets anders geleerd, en dat is de bede: “Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze”. Mag het ook in alles uw en jouw gebed zijn: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”
  Hoe verzoekt de satan? Niet alleen met listige voorstellen. Soms komt hij zelfs met Gods Woord, alleen geeft er zo’n draai aan dat de waarheid toch een leugen wordt. Zijn wij erop bedacht dat de satan vaak komt met een verdraaide waarheid? Zo is het in de theologie, in de prediking, in het leven van elke dag. En wie zal dan blijven staan? Alleen degenen die door genade de God der Waarheid mogen kennen. Mag dat al voor u en jou gelden? Dan wordt het uw dagelijkse bede: “Wil mij voor struikelen bevrijden”. Wat heeft de Heere Jezus geantwoord toen de satan Hem verzocht? De Heere Jezus zegt tot drie keer toe: “Er staat geschreven…”. Het gaat de Heiland niet om brood, niet om de bescherming door engelen en ook niet om de koninkrijken van deze wereld. Het gaat Hem om het Woord van Zijn Vader, om de wil van Zijn Vader. Dat geldt nu ook als de Heere door Zijn Heilige Geest zondaarsharten gaat wederbaren. Dan gaat het er niet meer om of wij rijk zijn en ons brood is dan niet het belangrijkste. Het ware geloof heeft aan de Heere en Zijn Woord genoeg en wil alleen die dingen hebben die de Heere Zelf ons wil geven. Wij lezen overigens later verschillende keren dat ook de Heere Jezus brood heeft gegeten. De Heiland wil het brood echter alleen ontvangen van Zijn Vader. Leerde Hij het de Zijnen niet bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood?”

  En als wij nu moeten zeggen dat wij alleen maar voor de vele verzoekingen van de satan gevallen zijn? Als dat gebeurd is, fluistert de boze ons toe dat hij ons nooit meer zal loslaten. Maar er is er Eén Die de satan niet alleen heeft weerstaan, maar zelfs zijn kop heeft vermorzeld; de Heere Jezus. Hij is machtig te verlossen uit de banden van de boze, van de zonde, van de schuld. Hij heeft gezegd dat zelfs een aardse vader, die toch boos is, zijn zoon geen steen geeft als die om brood bidt. Hoeveel te meer geldt dat Zijn Vader de Heilige Geest wil geven degenen die Hem bidden. Mag u en jij daar al om vragen? Mag u en jij het ook al weten dat Hij een Hoorder is der gebeden?

  Ds. IJ.R. Bijl.

  alt


   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen