Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Uitzending : Laden...


Kerkgebouw

Beth-El kerk Vriezenveen

 
Overdenking E-mail

Hemelvaartsevangelie: De doop met de Heilige Geest beloofd.

“...maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden,

niet lang na deze dagen.”

Handelingen 1 : 5 b

De woorden van onze tekst brengen ons bij de Olijfberg; de berg waar de Heere Jezus Zijn discipelen zegent als Hij opvaart naar de hemel. Na Zijn sterven en heerlijke opstanding is het moment gekomen dat de Heiland zal opvaren om in te gaan in de hemelse heerlijkheid. Tevoren heeft de Heere Jezus Zijn discipelen het zendingsbevel gegeven en hen verzekerd van Zijn eeuwigdurende trouw: “En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. Maar ook – en dat brengt ons bij de tekst voor de meditatie - heeft Hij hen beloofd dat zij geen wezen zullen blijven, maar met de Heilige Geest gedoopt zullen worden. In het Lukasevangelie lezen wij dat Christus daarbij heeft gezegd dat zij aangedaan zullen worden met kracht uit de hoogte. Wat betekenen de woorden “met den Heiligen Geest gedoopt worden”? Wij lezen dat de Heiland deze doop met de Heilige Geest onderscheidt van de doop van Johannes, die met water doopte. Het kenmerkende van de doop met water is dat het water aan de buitenkant van het lichaam blijft. Het water is een teken, maar heeft zelf geen kracht en richt niets uit. Voor de doop met de Heilige Geest echter, geldt dat de Heilige Geest niet aan de buitenkant van het lichaam blijft, maar doordringt tot in het diepste binnenste van een mens en het hart vervult. Het is werkelijk een aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Ons aller hart is van nature van steen, is biddeloos, geesteloos, Goddeloos. De Heilige Geest werkt echter onwederstandelijk, levenwekkend en levendmakend.

De betekenis van dit gedoopt worden met de Heilige Geest wordt heerlijk zichtbaar als op de dag van het Pinksterfeest dit beloftewoord van Christus in vervulling gaat. Waar Petrus, nauwelijks zeven weken eerder, zijn Meester verloochende in het huis van Kajafas, verkondigt hij nu vrijmoedig het Woord des Heeren in Jeruzalem. Waar de schare voor de viering van het Pascha nog riep om de kruisiging van Gods Zoon, vallen zij Hem nu te voet met een verbroken hart en een verslagen geest. Dit alles is alleen de vrucht van de uitgestorte Pinkstergeest. Als wij niet gedoopt zijn met deze Geest wordt de Heere niet verheerlijkt in ons leven, maar behagen wij onszelf en wordt – ten diepste - de vorst der duisternis verheerlijkt. Maar als de Heilige Geest wordt uitgestort wordt alles anders. Dan moeten alle zonden wijken en wordt alles vol van de Heere. Dan moet Petrus het de schare verkondigen dat zij door hun zonden de oorzaak zijn van het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus en dat alle vijanden tot een voetbank Zijner voeten zullen worden. Als dit Woord door de Heilige Geest wordt toegepast aan de harten van de schare, worden hun ogen geopend en hun harten verbroken. Gedaagd voor Gods rechterstoel roepen zij het uit: “Wat zullen wij doen…?”

Maar dan wordt ook die andere vrucht van de doop met de Heilige Geest zichtbaar. Petrus mag in de Naam van Jezus Christus spreken over de vergeving der zonden en het Woord van behoud verkondigen. Dat Woord brengt aan de troon der genade en doet verlorenen om Christus’ genade smeken. En op die gebeden wil de verhoogde Levensvorst Zich door Zijn Woord en Geest openbaren tot volkomen vergeving der zonden. We lezen dat drieduizend zielen op één dag worden toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. Dit alles is geen mensenwerk. Het is een rijke vrucht van de doop met de Heilige Geest waarmee de Heere niet alleen de harten van Zijn discipelen heeft gedoopt, maar ook die van de drieduizend.

Deze doop met de Heilige Geest is voor een ieder noodzakelijk. Van nature geldt namelijk voor ons allen dat wij Gods Geest moeten missen. Ons hart is, door eigen schuld, in bezit genomen door de onreine geest uit de afgrond. Daardoor is het een bron van wanbedrijven en reizen wij als blinden voort naar de eeuwigheid. Als Christus spreekt over de doop met de Heilige Geest wil dat zeggen dat deze door de Heere in ons hart uitgestort moet worden. Gedoopt te worden met Gods Geest is voor een onbekeerde voor het eerst nodig. Vervuld te worden met Gods Geest blijft echter, ook na ontvangen genade, voor Gods kinderen dagelijks nodig. Dat hebben Gods kinderen na ontvangen genade dagelijks nodig. Dat besef doet de psalmdichter van de 119e psalm uitroepen: “Och schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest” en doet de dichter van de 51e psalm bidden: “Ai, laat van mij Uw Heiligen Geest niet scheiden”. Alleen door de Heilige Geest worden de zonden in ons leven aangewezen. Mag u ervan weten? Alleen door de Heilige Geest worden wij heilbegerig naar Christus en Zijn genade. Ben jij al zo aan Zijn voeten terecht gekomen? Alleen door de Heilige Geest openbaart Christus Zich om met Zijn bloed alle schuld te bedekken en maken de Zoon en de Vader woning in het hart van zondaren. Waar dat mag gebeuren zingen Gods kinderen, door diezelfde Geest gedreven, het schoonste lied van enen Koning. Die Koning Die zij door genade hun Heere en hun God mogen noemen. Bent u al gedoopt met de Heilige Geest? U mag het de Heere vragen: “Heere, doe zo ook aan mij”.

Ds. IJ.R. Bijl
 
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen