Wie is Online

 • 1 gebruiker
 • 10 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

  Uitzending : Laden...


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.


  Hebreeën 13 : 8

  In deze brief aan de Hebreeën wekt de apostel Paulus de lezers voortdurend op tot standvastigheid. Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
  Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieën. Gekomen aan het einde van deze rijke brief over de algenoegzaamheid van het Offer en de volheerlijkheid van de Persoon van Christus, de volharding der heiligen en de kracht van het ware geloof, geeft Paulus meerdere vermaningen en opwekkingen met betrekking tot de broederlijke liefde, de herbergzaamheid, de gevangenenzorg, de eerbaarheid van het huwelijk, de ingetogen levenswandel, het uitsluitend vertrouwen op de Heere en het navolgen van de voorgangers. En dan valt dat ontzettende woord:

  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

  Alleen in de vereniging met die dierbare Persoon van de Zaligmaker kan de Kerk standvastig, herbergzaam, eenvoudig, zorgzaam, kuis, liefdevol en trouw zijn. Bediend met de kracht der liefde, gegrond op de vaste Rotssteen Christus zal Gods kind staande blijven in het strijdperk van dit leven en de wisselvalligheden van dit bestaan. Zo alleen zal die ziel de pelgrimsreis naar de eeuwigheid kunnen volbrengen. Zo en zo alleen: gefundeerd in deze Rots der eeuwen, in de onveranderlijke Zoon van God, in de Heere Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Dat is werkelijk vertroostend voor Gods gemeente. In de wisseling der tijden, als de jaren komen en gaan, blijft dit vast: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Wat er ook verandert, Jezus Christus verandert nooit. Hoe anders wij mensen!

  Zo veranderlijk, zo onstandvastig, zo onbetrouwbaar. De oorzaak van onze veranderlijkheid ligt in onze zondeval. Wij zijn veranderd als een blad aan de boom. Van een vriend van de Heere zijn we een vijand geworden. We hebben ons losgescheurd van de Heere, de onwankelbare Rots der eeuwen. Alle liefde, trouw en vastheid is de mens kwijtgeraakt en nu is hij een onbetrouwbaar schepsel, waarop geen staat meer te maken is. Niets is nu zo veranderlijk als de mens. Los van God is de mens een prooi geworden van boze machten en gedachten, die hem heen en weer slingeren. De mens is nu een riet, door de wind bewogen, door allerlei wind, van allerlei leer! Door eigen schuld is hij een trouweloos en verdoemelijk schepsel geworden.

  Geliefden, is deze schuld al wel eens voor ons opengevallen en door ons geëigend? O, de schuld van de mens t.o.v. een goeddoend God! Die God, Die nu geen gemeenschap meer kan hebben met zijn mensenkinderen, die trouweloze verbondsbrekers zijn geworden. Nu zijn we in onze natuurstaat allen kinderen van die al even trouweloze satan en daarom ook kinderen des toorns. We liggen onder Gods gramschap vanwege onze Godtergende zonde en afval. We liggen dood in de zonden en de misdaden. Vijandig dood, God hatende, onze naaste verscheurende. Dat is ons bestaan. We willen tot God niet wederkeren, we kunnen het niet en we weten het niet. We deugen niet.

  De Heere, dat rechtvaardige Wezen,  moet ons naar Zijn rechtvaardig oordeel voor eeuwig verdoemen, voor eeuwig buiten Zijn liefdesgemeenschap sluiten.

  Zal het dan nog ooit met een mens terecht kunnen komen? Nooit vanuit de mens!  O, wil het dan nog ooit goed komen met de mens, dan zal er een wonder moeten gebeuren. Een wonder van de Hemel. Een wonder van Godswege. Anders kan het nooit meer. O, welk een onbevattelijke zaak, dat de Heere in Zijn eeuwige zondaarsliefde, Zijn eniggeboren Schoot- en Wonderzoon heeft gezonden om de schuld, het oordeel, de vloek van Zijn uitverkoren Kerk weg te dragen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Door Hem, Die Getrouw geweest is tot in de dood, ja de dood des kruizes. Die trouw is en blijft, Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Plaatsvervangend heeft Hij al Gods geboden volmaakt gehouden, plaatsvervangend heeft Hij gestaan in het ontzettende oordeel Gods. Jezus Christus, Hij alleen is de Getrouwe. Gisteren! In de nooit begonnen eeuwigheid. In de Raad des Vredes. Toen Gods Zoon Zich bereid verklaarde om allen te verlossen, die Hem van de Vader gegeven zijn. Door in de menselijke natuur de straf van dat volk te dragen en voor hen de wet des Heeren volkomen te onderhouden. Gisteren! In de tijd. Tijdens de jaren van Zijn omwandeling hier op deze aarde. Hij deed, wat Hij had beloofd. Hij gaf trouw, liefde, ja alles wat de mens aan God onthouden had. Hij heeft God genoeg gedaan. Hij was gehoorzaam, betaalde de schuld, vervulde de wet, bewees God alle eer. En heden. Hij zaait het goede zaad van het heilig Evangelie, de prediking van Leven en dood. Schuld en boete. Eis en genade. Recht en Bloed. Heden, gezeten aan Gods rechterhand, gaat Hij door, werkt door Zijn Woord en Geest. Hij ontdekt, Hij bekeert, Hij vertroost, Hij leidt, Hij onderwijst en Hij bestraft. Ook heden klinkt het: Laat u met God verzoenen. Jezus Christus, gisteren en heden Dezelfde: Een en hetzelfde beloofd, gedaan en gepredikt: de voldoening aan Gods recht en de zaligheid van de Kerk.

  En in der eeuwigheid. Eens komt de Heere Jezus weder op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Dan komt voor de goddelozen de eeuwige verdoemenis naar lichaam en ziel, maar zal voor de Kerk de eeuwige en volle vrede aanbreken. Dan zullen God en Zijn volk in een eeuwige en ongebroken gemeenschap verenigd zijn. O, dan zal Hij het waarmaken: Vloek en zegen. Zoals voorzegd. Belofte en bedreiging worden vervuld. Hij is de Getrouwe, Dezelfde, de Onveranderlijke. Gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. In Hem is alles vast en zeker, ja en amen. Zo mag deze Zaligmaker nog in een wegstervende wereld worden gepredikt. Dezelfde. Hij die gisteren heeft gezegd: Wie tot mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen, zegt het ook vandaag nog. Hij die Zijn volk eertijds beloofd heeft: Ik zal u niet begeven en Ik al u niet verlaten, doet ook in het lief’lijk heden der genade nog dit woord horen. Christus wordt nog verkondigd. Dezelfde als voorheen. De Zaligmaker van vijanden. Dan kunt u nog bekeerd worden. Als een nietswaardige en helwaardige met uw hemelhoge schuld voor Hem neervallen: O God, wees mij de zondaar verzoend. Als een gans verlorene met beleefde en beweende schuld dat lieve recht van God omhelzend: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. O, onbekeerde medereiziger naar een nimmer eindigende eeuwigheid: Christus is niet veranderd. U zult nog bekeerd kunnen worden, er is nog een Weg, een Middel, een Middelaar om weer in een verzoende betrekking tot God te worden gebracht. In een weg van verloren gaan, behouden worden en in een weg van missen, vinden wat tot uw eeuwige vrede dient. Ook heden is Hij nog zo gaarne vergevend. O, mag het maar uitgezucht worden: Heere, bespreng mij met het Bloed des Vredes. Was mij met Uw kruisbloed, neem weg al mijn trouweloosheid en afkerigheid. Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden. Ontzondig mij met hysop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. Hij is getrouw. Hij zal het waar maken: Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,

  Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,

  De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;

  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

  Daar ligt het voor Gods volk, dat deze Verlosser persoonlijk heeft mogen leren kennen in Zijn gepastheid, noodzakelijkheid, dierbaarheid en onmisbaarheid.

  O volk, zie het Lam Gods! Ook bij het komen en gaan der jaren, in de wisseling der tijden. Zie Uw Heiland! Onveranderlijk! Uw Schild in 't strijdperk van dit leven, onveranderlijk Uw Toevlucht en Sterkte, een Hulp in benauwdheden. Wat een troost! U kunt toegaan, met al wat Uw hart bezwaart: uw schuld, uw verdriet, uw lijden, uw angst, uw vermoeidheid, uw geesteloosheid, uw bekommerdheid. Hij is Dezelfde: de medelijdende Hogepriester. Zie ook op de troon der genade: onwankelbaar. En geef acht op het profetisch Woord, dat zeer vast is. Dat alles mag meegaan de tijden door tot aan de jongste dag. O, daar ligt het nu voor Gods ware volk, in de ontrouw van hun hart en de afvalligheid van de tijd: Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God. Dat geeft Sion, Gods volk, rust, dat maakt haar gangen vast.

  Wat de toekomst brengen moge, Jezus Christus is gisteren (oudjaar) en heden (nieuwjaar) Dezelfde en in der eeuwigheid.

  En daarom:

  Rust mijn ziel uw God is Koning,                       Bezwijkt dan ooit, in bitt 're smart

  heel de wereld Zijn gebied.                                   of bange nood, mijn vlees en hart,

  Alles wisselt op Zijn wenken,                              zo zult Gij' zijn voor mijn gemoed

  Maar Hij Zelf verandert niet.                              mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed


  Ds. W.J. Teunissen
   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen