• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Website aangepast.

Vanwege de sterk verouderde techniek van de vorige website is de website gewijzigd.
De inhoud van de website is hierbij gelijk gebleven.

Wijzigingen:

  • Het inloggen om preken te kunnen downloaden is niet meer nodig.
  • Preken uit het archief kunnen via het menu direct beluisterd worden.
    Via het download menu kunnen de preken gedownload worden zodat deze op een later tijdstip beluisterd kunnen worden.
  • De website is 'responsive' gemaakt, wat betekent dat deze zich automatisch aanpast aan de grootte van het scherm.
    Hiermee is de website toekomstbestendig gemaakt.

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan gerust contact op via deze link.

Meditatie        

Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.”                                                                    

Lukas 2 : 29

Simeon kent zich als een dienstknecht van de Allerhoogste, omdat Jezus zijn Heere was. Als deze oude van dagen zich zo mag noemen, dienstknecht des Heeren, wordt ons weer het Kindeke verklaard. Hoor hoe de dichter ervan zong: “Och HEERE, zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.” Alleen door de vrijmaking van de Zoon, van de dienstbaarheid van de zonde, worden wij waarlijk dienstknechten van God. Hier is de Knecht van de Vader in de armen van Simeon. Simeon spreekt Hem toe met, Gij, Heere. Hij ziet Hem en erkent Hem in Zijn soevereine majesteit. Simeon zegt: U hebt geheel over mij te beschikken. Terwijl hij het recht van de Heere op zich erkent, wordt hij toch niet verschrikt voor Zijn aangezicht, omdat hij Jezus in de armen draagt.

Zonder die Christus sidderen wij als de majesteit en het recht des Heeren zich over ons uitbreidt en ons omvangt als een keten. Immers, wij hebben Hem de gehoorzaamheid opgezegd en Zijn wet geschonden.

Maar de ware dienstknecht draagt de kindergestalte in zich, dienstbaar aan God en vrij door Hem van Wie geschreven staat: “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.”

Simeon komt hier echter niet in het “Abba Vader” omdat de Geest der aanneming nog niet was uitgestort. Maar hij staat in vrede voor Zijn Maker en Gebieder, Die hij kan ontmoeten voor de troon van Zijn majesteit zonder verschrikking. Ook u, mijn lezer?

Zonder verschrikking zal Simeon voor God in Sion verschijnen. Zo mag hij het gevoelen omdat de vrede, die het Kindeke zou verwerven, zijn hart en zinnen innam. Hij wil gaan als hij verlof krijgt van zijn Maker en Redder, en dan zal hij gaan in vrede. “Hij is onze Vrede.” Heere, mag het nu genoeg zijn? Laat mij gaan in vrede, zoals U hebt beloofd, naar Uw woord. Immers, Simeon had nu de Christus des Heeren gezien. Laat dan nu zijn graf worden gedolven en de adem hem ontsnappen, want zijn levensdoel is vervuld. De vrede is voor Simeon in dat Kindeke aangebracht. De oorlog is beslist. De wapens zijn uitgeleverd. De vredesvlag wappert op het paleis van de Koning. Zij mogen ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden. Als hij nu mag gaan in vrede zal dat zijn naar des Heeren woord. Simeon trekt de conclusie van het geloof. De belofte is vervuld, dus de tijd is daar. Bij het zien van Jezus is zijn doodskist een slaapstede. Ze staat klaar. Lezer, is de doodskist ooit aantrekkelijk voor u geweest? Bent u een tarwekorrel van Christus om gezaaid te worden in de schoot van de aarde als het wintergraan? Opgewekt te worden in onverderfelijkheid? Van nature houden wij vast aan het leven, ook in de ouderdom. Maar met Christus in de armen van het geloof kunnen wij sterven. De dood heeft zijn verschrikking verloren. Stervensgenade wordt niet overbodig, maar de Heere zal ook daarvoor zeker zorgen. Zo alleen kunnen Gods kinderen met verlangen uitzien naar de dag van de ontbinding en bevrijding van het lichaam van zonde en van dood. Hoe weinig wordt dit uitziend verlangen gekend. Waarom? Omdat men geen vrede heeft door het bloed van het Lam. Alleen door in Hem te zijn, gaat er licht op over dood en graf. Dan mogen wij niet slechts bij ogenblikken over dood en graf heen zien, maar doorleven dat de prikkel van de dood is tenietgedaan door dit Kindeke, Dat erdoor werd gestoken en gedood, maar juist daardoor de dood zijn prikkel ontnam. Gods kinderen mogen zó over dood en leven zweven dat zij leren kiezen door de Geest. Toch zijn sommige kinderen van God zich bewust van een bijzondere bereidheid om heen te gaan. Wanneer onze schat in de hemel is, zal daar ook ons hart zijn. Dit verlangen ontwaakt telkens weer wanneer de Geest der aanneming krachtig in hen werkt. Dan is het geloof sterk door de liefde werkende. Door het levend geloof kan dit worden verstaan. Staat u weleens in het eenzame nachtelijke uur opblikkend naar de hemel waar onze oudste Broeder is en velen van onze huisgenoten het lied van het Lam zingen? Een groot deel van de kudde is de rivier reeds overgetrokken en graast bij de goede Herder. Alleen wie zich als onbruikbaar en overbodig leert kennen, is bruikbaar voor God. Wie leeft uit genade en door genade, die gaat het werkelijk om de eer van de Heere en niet om zichzelf. Wie overvloedig in genade mag zijn, leeft in de voorsteden van het nieuwe Jeruzalem. Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord. Gods bijzondere toezegging bond Simeon aan het leven van deze aarde in het geloof. Nu hij Christus heeft gezien, is deze band losgemaakt. Hij kan gaan, zijn taak is volbracht. Soms raapt de Heere Zijn liefste kinderen weg voor de dag van het kwaad. Daarin is gewis een oordeel. Het Woord spreekt ons van de vreedzame afreis voor hen die de verschijning van Christus hebben liefgehad in onverderfelijkheid. Met de Overwinnaar van de dood in de armen, vervuld met de liefde van God, is de dood slechts een schaduw. Zullen wij de Heere dit vermaak niet gunnen dat Hij Zijn oogst binnenhaalt?

Kostelijk toch is in de ogen des Heeren de dood van Zijn gunstgenoten. Ja, hij zal ingaan in de vrede en zij zullen rusten op hun slaapsteden. De eeuwigheid nadert.

Ook u zult weldra door de poort van de dood gaan om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Zult u daar voor eigen rekening staan? Daarom dringen wij erop aan, ook vandaag, dat u zich met God laat verzoenen.

Bent u inwendig overhoop geworpen, verslagen over uw zonde en schuld voor God? Hier, in dit Kindeke, is vrede te vinden bij God. Amen.

Wijlen Ds. I. Kievit.

Go to top