Wie is Online

 • 1 gebruiker
 • 12 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail


  Meditatie


  HET VOORHANGSEL


  En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden.


  Mattheüs 27 : 51a


  Wij lezen in onze tekst over het voorhangsel dat in de tempel hing. Dat voorhangsel bepaalt ons bij de tempel en bij de door de Heere Zelf ingezette offerdienst van het Oude Testament. Het voorhangsel hing tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. Alleen de hogepriester mocht - éénmaal per jaar - achter het voorhangsel komen in het Heilige der Heiligen. Daar stond de ark des verbonds, waar de Heere Zelf woonde temidden van Zijn volk. Op de grote verzoendag ging de hogepriester – op Gods bevel - dat Heilige der Heiligen binnen om daar verzoening te doen voor de zonden van zichzelf en het ganse volk. Daarbij sprengde hij het bloed van het geslachte lam op het verzoendeksel. Alleen dat bloed kon de schuld van het volk voor God bedekken. Dat bloed was het enige betaalmiddel dat de Heere in Zijn rechtvaardige toorn over de zonden kon behagen. Waar het bloed - onder schuldbelijdenis - gesprengd werd schonk de Heere de vergeving der zonden.


  Nu lezen wij in onze tekst dat op de Goede Vrijdag, als de Heere Jezus aan het kruishout de geest geeft, dit voorhangsel in tweeën scheurt, van boven tot beneden. Wat een diepe indruk moet dat hebben achtergelaten bij de Joden. Wat een vrees zal het hebben gegeven. Van het ene op het andere moment wordt de ark des verbonds zichtbaar vanuit het Heilige van de tempel. Hoe indrukwekkend het teken ook is geweest, de betekenis ervan is nog veel heerlijker. De Heere Jezus is als de Eniggeboren Zoon van God gekomen naar deze aarde en heeft de Wet Zijns Vaders vervuld. Hij heeft geen zonde gekend of gedaan en behoefde daarom de dood niet te sterven. Nochtans is Hij de weg gegaan die Hem bracht aan Golgotha’s vloekhout. En daar heeft Zijn Vader Zijn volle toorn over alle zonden van het hele menselijk geslacht op Hem doen neerkomen. Bedenk het goed, ook de volle toorn van de Vader over uw, jouw en mijn zonden is neergekomen op de Heiland. Is het niet diep aangrijpend? De Heiland is deze weg gegaan tot eer van Zijn Vader, om aan Zijn geschonden recht te voldoen. Hij is die weg echter ook gegaan tot zaligheid van Zijn Kerk om voor de Zijnen te betalen. En waar de Heiland volkomen heeft betaald en het uitroept: Het is volbracht, scheurt het voorhangsel van boven tot beneden. Dat is een rijk lijdensevangelie. Het betekent dat Christus dat offer heeft gebracht waar al de offers van het Oude Testament heen wezen. Het betekent ook dat de Heiland door Zijn offer de toegesloten weg tot Zijn Vader heeft geopend voor Zijn Kerk. Er hoeft geen druppel bloed meer te vloeien. En dat de Vader het voorhangsel van boven naar beneden scheurt - Hij is het Die dat heeft gedaan - is een zichtbare prediking dat Hij het offer van Zijn Zoon aanvaardt. Met dit ene offer neemt de vader volkomen genoegen.


  Mag ik u en jou de vraag stellen: Is het bloed van het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht voor u en jou al onmisbaar geworden? Let goed op; dit offer van de Heere Jezus is genoegzaam om de zonden van heel de wereld te verzoenen. Niemand zal kunnen zeggen – over het rond der aarde niet – dat er voor hem of haar geen volkomen vergeving mogelijk is. Niemand zal de Heere de schuld kunnen geven als hij of zij verloren gaat. Maar ik moet er wel wat bij zeggen: niet alle mensen worden behouden; de Heiland heeft niet voor allen voldaan. Hij heeft alleen betaald voor de Zijnen. Wie zijn dat? Degenen die de Vader lief heeft gehad met Zijn eeuwige liefde. Wat is dat heerlijk waar. Anders is er geen zaligheid. Tegelijk mag u nooit de fout maken door te denken dat u dan eerst moet weten een uitverkorene te zijn voordat u mag geloven dat de Heere Jezus ook uw en jouw Borg wil zijn. Het zal namelijk zijn dat een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen zalig zal worden. En daarom de vraag: Wat betekent dit offer voor u en jou? Het bloed van het offer van de Heere Jezus wordt dierbaar voor degenen die voor een gesloten voorhangsel staan; voor degenen die de hemel toegesloten vinden; voor degenen die geen weg meer zien om verzoend te worden. En een toegesloten hemel ziet een mens van nature niet. Velen zullen dat te laat ontdekken: in het uur dat zij oog in oog staan met hun Rechter zonder dat hun schuld bedekt is door het bloed van het Lam. Dan zullen zij het moeten horen dat zij geworpen worden in de buitenste duisternis. Zij zullen eeuwig roepen en proberen in te gaan, maar dat nooit meer kunnen. Zal dat voor u en jou gelden?


  Er mag echter ook een ontelbare schare zijn die door het hemelse onderwijs van de allerhoogste Leraar en Profeet, Jezus Christus Zelf, mag leren verstaan dat er buiten Hem een gesloten weg is tot de Vader en tot de hemel, maar dat er in Hem een gebaande weg is. En dat de Heere Jezus Zelf die Weg is. Weet u en jij daarvan? Door Zijn Heilige Geest wil de Heere dan ontdekken. Waaraan? Aan die grote zondeschuld voor een heilig, rechtvaardig en goeddoend God. Waaraan? Aan dat onbekeerlijke hart. Dan is er een gesloten weg en moet ik het met David belijden: Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En dan wil een mens nog proberen zichzelf met eigen offers met de Heere te verzoenen. Maar het is dwaasheid te proberen het voorhangsel van beneden naar boven te scheuren. De schuld wordt alleen maar meer en de onbekeerlijkheid alleen maar groter. Weet u het al? U mag de Heere daarom smeken.


  Maar dan het wonder: niet onze goede werken, niet onze ijver, zelfs niet ons gebed kan ons zalig maken, maar alleen de Heere Jezus. De Heere houdt Zichzelf een ellendig en arm volk over en die zullen op Zijn Naam betrouwen. Die Naam die Zaligmaker betekent: Jezus. Zijn Naam leren zondaren spellen en aanroepen. Het is de Naam van Hem Die door Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed een verse en levende weg heeft gebaand tot het Vaderhuis. Het is de Naam van de biddende Hogepriester Die de hemelen is doorgegaan. Dat is het lijdensevangelie: het voorhangsel is gescheurd. Dan mag u Hem smeken om genade, om vergeving. Smeek de Heere om ogen des geloofs om te zien op dat gescheurde voorhangsel dat de verzoening predikt. Waar de Heere dat komt te geven wordt het werkelijkheid: “Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust”. Waar de Heere Jezus Zichzelf, op Zijn tijd, door Zijn Woord en Geest openbaart en vergeving schenkt mag er vrije toegang zijn voor de Zijnen tot Zijn Vader. En dat alleen vanwege Zijn bloed dat door Hem gestort is en dat door Hem gebracht is in het hemels Heiligdom. Mag u en jij al zingen, nu in beginsel, van Zijn goedertierenheden? Om dan eeuwig niet meer te kunnen zwijgen: Het is door U, door U alleen.


  Ds. IJ.R. Bijl.
  alt


   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen