Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


Kerkgebouw

Beth-El kerk Vriezenveen

 
Overdenking E-mail

“En zij kwamen met haast”


Lukas 2 : 16a


Met kerst gedenkt de kerk de geboorte van de Heere Jezus. Het is het grote wonder dat de eniggeboren Zoon van de Vader geboren werd. Niet alleen gaat het dan over de geboorte van de Koning der koningen. Ook gaat het bij dit heilsfeit over het wonder dat de Vader in Zijn Zoon een weg ten leven openbaarde aan een wereld, die van God is afgeweken en in diepe schuld ligt. Zou de Zone Gods niet geboren zijn dan zouden alle schepselen voor eeuwig hebben moeten verkeren in de buitenste duisternis. Nu is de Zoon van God geboren opdat Hij zou sterven en zo het eeuwige leven zou bereiden voor dode zondaren. Geboren... om de zonden van het gehele menselijk geslacht te dragen voor de Zijnen.

Geboren om te sterven... Dat doet de harten van zondaren, die weten zondaars te zijn en van schuldenaren, die weten schuldenaars te zijn, kloppen van verwondering. Dan is het Kerstfeest werkelijk Christusfeest. Dan is het Kerstevangelie werkelijk een blijde boodschap. Geboren om te sterven... Dat wonder maakt dat alle commercie en romantiek rond het kerstfeest aangeeft dat velen niets verstaan van Christus’ komst in het vlees. Zo geldt het ook voor velen binnen de kerk. Met kerst worden de kerkdiensten bezocht, liederen gezongen e.d. Maar het wonder van het Licht dat schijnt in de duisternis, van het Leven dat de Heere openbaart aan dode zondaren, wordt niet gekend. Zo was het ook in de dagen van Christus’ geboorte. Het Oude Testament spreekt over de komst van de Zaligmaker. Toch verwachtten weinigen Hem. In Bethlehem was er geen plaats voor de Koning der Koningen en de Heere der Heeren om geboren te worden. Onder de Joden waren er weinigen die de Zaligmaker verwachtten. Is het bij ons anders? Wie mag het weten dat het Licht is opgegaan in de duisternis van eigen hart en leven? Wie mag het weten dat de Heere Zelf in uw en jouw dood het leven in en door Zijn Zoon heeft geschonken? Als dat het geval is, is dat een wonder van vrije genade. Er is immers niemand die God zoekt. Wie werkelijk met haast gekomen is om dat Kindeke te zoeken en Het heeft mogen vinden moet belijden dat het Kindeke Zelf u tot Zich heeft getrokken en dat het Kindeke Zichzelf aan jou heeft geopenbaard. Weet u en jij hiervan? Onderzoek uzelf en bedenk dat het hierbij gaat over eeuwig wel en eeuwig wee, over eeuwig leven of eeuwige dood, over eeuwig licht of eeuwige duisternis.

En zij kwamen met haast... Wie? De keizer? Niet de keizer of ook maar de stadhouder. Geen Farizeeërs of Schriftgeleerden. Wie dan wel? Herders... een volk dat veracht was onder de Joden. Zeker veracht door de Farizeeën en Schriftgeleerden. Maar deze herders zijn door God van eeuwigheid verkoren. Ook verkoren om als eersten het kerstevangelie te horen: “Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe”. Hoe blijkt het hier dat God het onedele van de wereld heeft uitverkoren. Hoe blijkt het ook hier dat vele laatsten de eersten zijn geworden. Maar zoals het toen gold geldt het ook nu nog: zij die komen met haast, zijn zij die zich verloren weten en geen hoop op leven hebben.

Zij kwamen met haast. Ook nu is dat nog een volk dat weet van de dood en de duisternis in zichzelf. Het zijn zij die de laatsten zijn geworden. Het zijn zij die omkomen in hun zonden en ongerechtigheden en wat zichzelf betreft geen hoop meer hebben op de zaligheid. Dezulken komen tot de Zaligmaker met haast. Om de toekomende toorn te ontvlieden en het leven te zoeken. Voor dezulken is het feit dat Hij gelegen is in de kribbe, niet een reden om Hem te verachten. Het is nog veel meer reden om tot Hem te komen omdat het hun predikt: “Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou sterven”. Dan is er een getrokken worden door Hem Zelf opdat Hij Zich openbare om het leven, de zaligheid en de gerechtigheid te schenken. De vrucht van dit alles was dat zij zagen met ogen des geloofs en de herders in ware kerstvreugde ontstaken; zij keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God.

Bent u en jij reeds gekomen tot dat kind van Bethlehem? Heeft Hij u al getrokken en Zichzelf geopenbaard? Is het Licht opgegaan in de duisternis van uw eigen hart en leven? Is het leven, het Leven u al geschonken? De Kerk weet het: buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Wanneer u geen deel hebt aan de Zaligmaker, wacht u en jou de dood en de buitenste duisternis. Als u van deze dingen niet weet is het nog de tijd om de Heere te vragen om u uw geestelijke dood en duisternis in hart en leven te openbaren. Opdat u en jij zult komen met haast. En wat betekent het in 2018 om met haast te komen? Met haast komen betekent zonder uitstel en zonder ophouden met gevouwen handen en gebogen knieën de Zaligmaker te smeken dat Hij u en jou Zijn genade zal schenken. Opdat de Koning Zich op het gebed over u en jou zou ontfermen en u en jij met de herders de Heere zult verheerlijken en prijzen. Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het Woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.


Ds. IJ.R. Bijl.

alt


 
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen