Wie is Online

 • 5 gebruikers
 • 33 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

  Meditatie

  DE OPGESTANE EN GEOPENBAARDE PAASVORST


  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan. Mattheüs 28 : 6

  ...ziet, Jezus is haar ontmoet. Mattheüs 28 : 9

  De opgestane Paasvorst


  Groot moet de schok zijn geweest toen de vrouwen op de vroege

  paasmorgen naar het graf gingen om het lichaam van hun Meester te

  verzorgen. Het graf was geopend en leeg. En de engel verkondigde het:

  “Hij is hier niet; want Hij is opgestaan”. Het betekende de heerlijke

  verkondiging van het heilsfeit van de opstanding uit de doden. De Heere

  is waarlijk opgestaan en heeft als de Paasvorst de dood, de hel en de

  satan overwonnen. Hij leeft en geeft door Zijn levendmakende Geest de

  Zijnen het leven. De vrouwen mochten dat woord door genade geloven.

  Het vervulde hen met grote vrees, maar tegelijk is er de blijdschap over

  dit heilsfeit. Zij gingen heen om het de discipelen van de Heere te

  boodschappen.

  Op zichzelf is dat al een wonder, als het heilsfeit van Pasen wordt

  geloofd. Als het heilsfeit van de opgestane Christus de harten met

  blijdschap vervult en het wordt verkondigd dat Christus is opgestaan.

  Immers, dit heilsfeit is de eeuwen door geloochend. Het is al begonnen

  met de leugen die door de Joodse Raad verspreid is. De soldaten

  moesten, om geld, vertellen dat zij in slaap waren gevallen en dat de

  discipelen van de Heere ‘s nachts waren gekomen om het lichaam van

  hun Meester te stelen. De duivel heeft de eeuwen door vele leugens

  verspreid om dit heilsfeit, waarop de zaligheid van de Kerk mede rust, te

  loochenen. In onze dagen zijn velen het erover eens dat het onmogelijk is

  dat iemand uit de dood zal opstaan. Onderzoek heeft aangetoond dat

  slechts 38% van de Nederlanders gelooft in een leven na dit leven. Een

  klein deel hiervan gelooft daadwerkelijk in het bestaan van de hemel en

  de hel. Wat zal het vreselijk zijn om eenmaal tot de ontdekking te komen

  dat de Christus, Die velen voor dood hebben gehouden, de Levende

  Paasvorst blijkt te zijn. Leeft u alsof Christus niet zou zijn opgestaan?

  Leef jij ook als een goddeloze, die geen rekening houdt met de Levende

  Koning? Het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de Levende

  God. Maar als het dan van ons wel mag gelden dat wij het belijden dat de

  Heere waarlijk is opgestaan en dat Hij eeuwig leeft, dan is dat op zichzelf

  al genade.

  De geopenbaarde Paasvorst

  Hoe heerlijk het door de engelen verkondigde Paasevangelie ook is; het

  wordt pas werkelijk Pasen als de Heere Jezus Zichzelf persoonlijk

  openbaart. We kunnen dat in vers 9 lezen over Maria Magdalena: “....ziet,

  Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet!” Dan wordt het waarlijk

  Pasen, als de opgestane Levensvorst Zich bekend maakt aan dode

  zondaren. Dan schenkt Hij Zichzelf met al Zijn verworven schatten en

  gaven. Dan schenkt Hij vergeving, de gerechtigheid, de zaligheid, het

  eeuwige leven. Dan toont Hij Zijn doorboorde handen die de vrijspraak

  prediken. Dan schenkt Hij in de harten van de Zijnen werkelijk troost, rust

  en een vrede die alle verstand te boven gaat. En Hij wekt op tot een

  nieuw leven; een opstandingsleven waarin gestreden wordt tegen de

  zonden, waarin bovenal Zijn eer wordt gezocht.

  Is de opgestane Levensvorst zo al aan u en jou verschenen? Waar de

  Levensvorst Zich openbaart maakt Hij plaats voor Zichzelf en Zijn Borg-

  en Middelaarswerk door Zijn levendmakende Geest. Door Zijn Heilige

  Geest gaat de Heere zondaren leren waarom Hij zo bitter moest lijden en

  sterven. De oorzaak daarvan is gelegen in de mens zelf. Wij hebben als

  gevolg van onze zondeval onze Schepper niet lief met heel ons hart, met

  heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Wij

  hebben onze buurman en buurvrouw niet lief zoals wij onszelf liefhebben.

  Wij zijn van God afgevallen en bedoelen de Heere op geen enkele wijze.

  Integendeel, wij kunnen alleen maar schuld met schuld vermeerderen.

  Hebt u en jij zichzelf zo al leren kennen voor de Heere? Dan wordt het

  waar: Ik heb gezondigd tegen Zijn heiligheid en gerechtigheid. Ik heb

  tegen U, ja U alleen misdreven. Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen.

  Ik ben dood door zonden en misdaden. Als u en jij zo nog nooit eerlijk

  voor de Heere bent geworden, dan moet u en jij het de Heere maar

  vragen of Hij u en jou zo eerlijk wil maken. Want dat is nu het wonder, dat

  er voor ontdekte zondaren zoveel troost in het Woord te vinden is. De

  Zoon van God heeft de hemel verlaten om voor zulke zondaren de wet te

  vervullen, om voor zulke zondaren de schuld te voldoen aan het

  vloekhout. Dan is er een leeg graf. Dan is er een gewillige Zaligmaker Die

  Zich ontfermt op het gebed. Als u en jij het moet belijden midden in de

  dood te liggen, smeek dan deze Paasvorst of Hij Zich zal openbaren met

  al Zijn verworven schatten en gaven. En nu is dat het wonder: de Heere

  ontfermt Zich op het gebed. Op Zijn tijd en wijze openbaart Hij Zich,

  zeggende: Weest gegroet! En dan lezen wij van de vrouwen - en is dat

  niet het leven van al Gods kinderen, van heel de Kerk? -: “En zij, tot Hem

  komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem”. Zo moet de Koning,

  Die eeuwig leeft en de Zijnen het leven geeft, eeuwig eer ontvangen. En

  de gelovigen belijden het: Het is door U, door U alleen, om het eeuwig

  welbehagen. Amen.


  Ds. IJ.R. Bijl.


  alt


   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen