• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Mededeling kerkenraad in verband met Coronavirus

Laatst gewijzigd: 11:30 30-05-2020

Versoepeling van de corona maatregelen per 1 juni a.s..

Per 1 juni a.s. gaat er een versoepeling van maatregelen van kracht. In de eredienst mogen dan maximaal 30 personen, exclusief predikant, ouderling, diaken, kerkvoogd, koster, organist, BHV`er en technicus aanwezig zijn.

Daarom wordt u in de maand juni gebeld door de kerkenraad, die u dan uitnodigt voor een kerkdienst. De kerkenraad begint met de zondagse diensten bij de gezinnen met thuiswonende kinderen. Voor de bijbellezingen worden de oudere echtparen en de alleenstaanden uitgenodigd.

Wanneer u gebeld wordt door de kerkenraad kunt u het aantal personen van uw gezin opgeven, dat dan de komende zondag ter kerke komt. Tevens is het goed om even contact te hebben met de kerkenraad in deze zo moeilijke tijd.

In de maand juni zullen dan alleen de predikant, één ouderling, één diaken, één kerkvoogd, één koster, één organist, één BHV'er en één technicus aanwezig zijn (de inwonende gezinsleden blijven deze maand thuis), om op deze wijze maximaal de gemeente de gelegenheid te geven de 30 personen vol te maken.

Vanaf 1 juli a.s., mogen we weer met 100 personen samenkomen in de eredienst. Vooraf verneemt u via deze website wat de aanpak hiervan zal worden.    

En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad.

 Een aantal Corona regels waar u rekening mee dient te houden bij het kerkbezoek:
  • Garderobe en toiletten mogen niet door u gebruikt worden. Toiletbezoek alleen in noodgevallen via melding bij de koster.
  • Bij het uitnodigen wordt u gewezen op de Corona regels zoals bij klachten van hoesten zelf niet komen en bij benauwdheid en/of koorts hele gezin niet komen.
  • U neemt plaats op de door de koster aangewezen plaatsen (banknummer, rechts midden of links) en gaan daar niet over in discussie met de koster.

 

Collecten:

Tijdens de eredienst behoort ook de inzameling van de gaven.
Nu bijna de gehele gemeente thuis luistert vraagt de kerkenraad u, om uw gaven voor 1e (kerkvoogdij) en 2e (diaconie) collecten en eventueel de derde collecte (zie kerkbode) apart te houden en deze periodiek over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij: NL43 RABO 0128 6210 87 en de Diaconie: NL12 RABO 01101 79 617 met duidelijke vermelding van de bestemming.

Meditatie       

WAARLIJK VRIJ

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn”
Johannes 8 : 36

In deze dagen mogen wij gedenken dat ons land vijfenzeventig jaar geleden bevrijd werd uit de handen van de Duitsers. Vijf jaar lang was er de vrees en de onderdrukking. In eigen land was de vijand de baas. Er was geen vrijheid van pers. Er was niet de vrijheid om het onrecht aan de kaak te stellen. Er was niet de vrijheid om de pogingen van de Duitsers om het Joodse volk te vernietigen openlijk te veroordelen. Er was zelfs voor de dominees op de kansels niet de vrijheid om voor de koningin te bidden of voor de bevrijding van ons volk. ‘s Avonds dienden de ramen verduisterd te zijn opdat de Engelse vliegtuigen geen aanknopingspunt zouden hebben.

Alleen de ouderen onder ons hebben de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. De jongeren kennen alleen de verhalen uit de boeken of omdat zij doorverteld zijn door ouders en grootouders. Ten diepste kunnen wij ons niet voorstellen wat het is om in een bezet land te leven. Om ware vrijheid te kennen en te kunnen waarderen moet geweten worden wat het betekent om bezet te zijn.

Nu is ons volk al vijfenzeventig jaar vrij. Toch moeten wij zeggen dat het er met Nederland niet goed voorstaat. In de vijf bezettingsjaren is om de vrijheid gebeden, zelfs gesmeekt. Hoewel de Heere middelijkerwijs ons land bevrijdde door de geallieerden is toch door de kerken en door al Gods kinderen beleden dat de Heere ingreep met de arm Zijner macht. Ons volk lijkt dat alles echter vergeten te zijn. De laatste decennia is de ene na de andere wet veranderd en heeft Nederland zich langzaam maar zeker ontdaan van zijn van oudsher christelijke identiteit. De zonde wordt uitgeleefd en getolereerd. In dit verband moeten wij ook wel zeggen dat het oordeel begint bij het huis Gods, de kerk.

Onder het mom van vrijheid is ons land echter nog nooit zo gebonden geweest als nu. Velen hebben zich openlijk uitgeleverd aan de vorst der duisternis. Hoe heeft dit alles toch kunnen gebeuren? Toch alleen daarom, omdat de ware vrijheid vijfenzeventig jaar geleden niet verkregen is. En met de ware vrijheid bedoel ik de bevrijding van de ketenen der zonde; de slaafse banden die ons binden aan de vorst der duisternis. Deze ware vrijheid is ook niet een vrijheid die de Heere schenkt aan heel de wereld, of aan een heel volk of een hele natie. Deze vrijheid is iets wat eenieder van Gods kinderen persoonlijk geschonken wordt. Zij is niet algemeen, maar particulier, persoonlijk. Weet u en jij daarvan? Vrijgemaakt te zijn door de Heere? Vrijgemaakt van de last der zonde? Vrijgemaakt van de heerschappij van de boze? Vrijgemaakt van de ketenen der zonde? Vrijgemaakt van de vrees? Deze vrijheid geeft ware blijdschap. En hoewel deze vrijheid persoonlijk wordt ontvangen door elk van Gods kinderen, geldt toch dat al de vrijgekochten des Heeren tezamen Gods volk genoemd worden.

Als wij spreken over deze vrijheid dan geldt dat wij moeten belijden dat de schuld aan de zijde van de mens ontzagwekkend groot is. In het paradijs waren wij immers vrij. Wij hebben onszelf van alle vrijheid beroofd. Wij hebben onszelf moedwillig geworpen in de slaafse banden van de boze. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het Licht. Wij verkozen de dood boven het Leven. Wij hebben Gods heil- en troostrijk Woord veracht en wilden als God zijn. Velen menen wel vrij te zijn, maar wie de ketenen van zonde en schuld wil afwerpen moet het ervaren dat dit geheel onmogelijk is. Om vrij te worden zullen wij erachter moeten komen, dat ons hart bezet gebied is. Verstaat u al wat het is om gebonden te zijn? Versta jij al dat jouw hart bezet gebied is? En dat is nu ook nog alles onze eigen schuld. Waar in mei 1940 ons land tegen wil en dank in de oorlog werd betrokken hebben wij doelbewust God verlaten. Waar voor Nederland in de oorlogsjaren gold dat het land de schuld van de oorlog niet werd aangerekend, past ons maar één belijdenis: “Wij hebben God op het hoogst misdaan”.

Deze schuldbelijdenis werkt de Heere door Zijn Woord en Geest. In vers 32 van Johannes 8 zegt de Heere Jezus: “En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. Welke waarheid is het dan waarvoor de Heere de ogen gaat openen? De waarheid dat Hij de levende God is. Dat Zijn geboden heilig en rechtvaardig zijn. Dat de Heere het zegt: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet om dat te doen. De waarheid dat in mij geen goed woont. Dat ik Gods gramschap eeuwig waardig ben. Bent u en jij deze waarheid al gaan verstaan? Bidt de Heere om geopende ogen, om eerlijk makende genade. Vrijgemaakt worden begint ten diepste met de erkentenis gebonden te zijn.

Bent u of jij zo’n gebondene die vrijgemaakt moet worden? Want het is een rijk Woord dat door de Heere Jezus Zelf gesproken wordt: “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn”. Hij kwam naar deze aarde en is de Enige geweest Die niet gebonden was door de boze. Wat een pogingen heeft de satan niet gedaan om Hem te binden. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Denk aan de benauwdheid die de Heere Jezus heeft gekend toen Hij bad in de hof. Hij heeft Zijn Vader echter in vrijheid gediend, zonder ook maar de geringste zonde te doen. Hij heeft Zich vrijwillig laten binden, opdat Hij ons zou ontbinden. De satan heeft gedacht Hem alsnog gebonden te hebben toen de Heiland Zich gevangen liet nemen. Gebonden werd Hij gezonden van Annas naar Kajafas, naar Pilatus, naar Golgotha. Gebonden werd Hij aan het kruis genageld. Maar hoe verbrak Hij juist de ketenen van de satan, van de zonde, van de dood, van de hel. En deze vrijheid behield Hij niet aan Zichzelf. Zoals de geallieerden de vrijheid die zij hadden, niet voor zichzelf hielden, maar kwamen om ons land te bevrijden.

Wat mag het een wonder zijn dat wij in onze tekst niet lezen dat een mens zichzelf vrij moet maken. Dan was het nog voor eeuwig verloren. Het troostrijke is dat Christus zegt dat Hij het is Die vrijmaakt. Alleen als Hij ons bevrijdt, dán zullen wij waarlijk vrij zijn. Maar dan ook alleen. Hij heeft niet alleen de vijand overwonnen. Hij maakt ook vrij. En Hij doet dat door Zijn Woord en Geest. Mogen u en jij al weten van deze vrijheid? Van het verbreken van de ketenen van schuld en zonde? Van het verbreken van de heerschappij van de boze? Van het verbreken van al de angst en vrees? Menig smeekgebed is tot de hemel opgezonden gedurende de oorlogsjaren. De geblindeerde huiskamers en verduisterde slaapkamers waren bidvertrekken waar de Heere de gebogen knieën heeft gezien en waar de Heere vanuit Zijn Hemels Heiligdom het zuchten heeft gehoord. Onder het juk van de Duitsers werd gezucht tot Israëls God. Op Gods tijd en wijze mocht het gebed verhoord worden en is er gezongen. Wat is er gezongen? Het Wilhelmus, onze vaderlandse Psalm? Zeker. Maar er is ook een ander lied gezongen. En zingt u en jij dat al mee?   

           W’ ontkwamen haast des vogelvangers net,

     Den lozen strik, tot ons verderf gezet;

     De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.

     De HEERE is ons tot hulp op ons gebed;

     Die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

           (Psalm 124:4 berijmd)                                                                                              
                

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.     

Go to top