• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

BIDDEN MET DANKZEGGING

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door

bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God

Filippenzen 4:6

 

“Weest in geen ding bezorgd”, dit wil niet zeggen: “Laat er geen zorg in uw leven zijn, trekt u van niets wat aan”. Zullen een man wiens zaak wankel staat en een moeder wier kind hard ziek is geen zorg hebben? Zorgen is plicht. Een boer heeft een overvloedige oogst niet in zijn hand; doch daarom blijft hij niet thuis zitten; hij besteedt alle zorg aan zijn akker. Ouders kunnen het hart van hun kinderen niet veranderen; doch daarom laten zij een opvoeding naar het Woord des Heeren niet achterwege; zij zouden schuldig staan aan hun doopbelofte, indien zij geen leiding gaven aan hun kroost.

“Weest in geen ding bezorgd”. Bezorgdheid is wat anders dan zorg hebben en niet bezorgd zijn mag niet verward worden met zorgeloos zijn. Bezorgdheid is te ver gaande zorg; zorg over dingen die niet in onze macht zijn gesteld; zorg over omstandigheden die wij niet veranderen kunnen. Bezorgdheid is het op de schouder nemen van lasten welke de Hemel er niet op gelegd heeft. 

Is onze bezorgdheid begrijpelijk? O zeker. Ons persoonlijk bestaan wordt door vijanden bedreigd. Ons gezinsleven kan getroffen worden. Het kerkelijk leven baart verontrusting. De nationale en internationale toestanden zijn allerminst rooskleurig. Wij staan er weerloos en machteloos tegenover. Wij gevoelen de druk van dat alles en de bezorgdheid sluipt bij ons binnen. Wij zien alleen naar beneden en in het rond. Wij heffen de ogen niet op om op God te letten.

Bezorgdheid is het wrange vruchtgevolg van het feit dat wij de Heere kwijt zijn. Ook de aanvankelijk begenadigde is hieraan niet vreemd. Maar nu komt de apostel raad geven. Hij zegt: “Wendt u toch tot Hem, Dien gij uit het oog hebt verloren. Laat uw begeerten in alles - zonder uitzondering - bekend worden bij God. Stort voor Hem uit uw ganse hart. Legt op Zijn sterke schouders wat voor u te zwaar is om te dragen”.

Mag dat? Ja, want de Eeuwige heeft bewezen dat Hij in de benauwdheden Zijns volks deelt. Daartoe zond Hij immers Zijn lieve Zoon. Jezus Christus torste de last waaronder Zijn gemeente eeuwig had moeten bezwijken. En zou die God Die het meerdere voor Zijn rekening nam, Zijn gunstgenoten met het mindere doen omkomen?

Maakt Hem dan door bidden en smeken bekend wat u vervaard doet zijn en… vergeet de dankzegging niet. Spreekt niet alleen over het kwade dat gij ducht; spreekt evenzeer van het goede dat u gegeven en gelaten is. Het acht slaan op het goede kan de hoop verlevendigen; de moed versterken; de bekommernis doen slinken.

Aan onze tekst gaat de verzekering vooraf: “De Heere is nabij”. Hij staat niet op verre afstand van Zijn volk. Hij is evenmin dichtbij als een onbewogen toeschouwer; neen, Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Werke de Geest der genade vrijmoedigheid in ons om toe te gaan tot de Troon met al onze bezwaren; lere de Geest der gebeden ons onze noden met smeking en dankzegging bekend te maken bij Hem, Die voor Zijn gunstvolk de weg niet te veel doet zijn.

Wijlen ds. E. van Meer. 

Go to top