• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

“Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft”.

Galaten 2 : 20 

Dit is de wijze om voor God te leven, zegt de apostel. Indien iemand van deze verplichtende grondbeginselen gebruik maakt, ten einde zich op te wekken om tot Christus te gaan, om sterkte te verkrijgen voor een heilig leven, zo wandelt hij als een die de Heiland reeds als zijn enig leven des geloofs ontvangen heeft, daar hij anders wandelt dan andere natuurlijke mensen. Deze kunnen door eensdeels natuurlijk licht en door licht der openbaring zonder enige ware kennis van de weg der zaligheid door Christus en zo alsof de Heere Jezus nooit in het vlees verschenen was enige zogenaamde heiligheid betrachten.

Ja, zij kunnen krachtig tot heiligheid aangezet worden en toch aan eigen krachten of liever zwakheden overgelaten blijven, menende dat God hun kracht zou geven om in de waarneming aan deze verplichtingen te voldoen. Maar ze kunnen niets behoorlijks verrichten voordat ze een nieuw leven en kracht in Christus verkregen hebben.

Daarom is hun handelen niet beter dan het wandelen naar het vlees. En dat volgens onze bedorven toestand en een poging om in het vlees volmaakt te zijn. Paulus was ongetwijfeld zeer vlijtig in zulk een handelwijze terwijl hij nog een blinde farizeeër was. Ja, ook de heidense wijsgeren zijn mede door het licht der rede hierin zeer ijverig en werkzaam en in zekere mate betrachten ze deze plichten. De duivelen kunnen op deze gronden geloven met verzekerdheid, doch zijn daarom niet beter, ze sidderen. Wat kan men door zichzelf anders dan bedorvenheid teweegbrengen als iemand die geen gezond lid aan zijn lichaam heeft en vol stinkende wonden is. Hij die een waarachtig gevoel van eigen snoodheid en levenloosheid heeft, moet wel wanhopen om op zulke gronden sterkte te ontvangen.

De vernederde zondaar kent zijn verplichtingen wel maar hem ontbreken kracht en leven en zolang hij deze door het geloof in Christus niet ontvangen heeft, wanhoopt hij om aan enig van deze verplichtingen te voldoen. We moeten uitgedreven worden uit onszelf  en alle wettische gedachten laten varen en door verzekerdheid en vrijmoedigheid alleen op Christus vertrouwen en ons door het geloof laten overreden dat alleen Zijn gerechtigheid en Zijn Geest en al Zijn geestelijke genadegaven en gunstbewijzen de onze zijn en dat Hij in ons woont en wij in Hem. Door dit vertrouwen moet men doorgaan in de betrachting der wet en dan alleen zal men sterk zijn tegen zonde en satan. En zullen we bekwaam zijn om alles te doen door Christus, Die ons kracht geeft. Dan zullen we leren en weten dat onze oude mens met Hem aan het kruis gekruisigd is en dat wij ons moeten achten, dood voor de zonde te zijn  en te leven voor God door en in Zijn Zoon. Romeinen 6:11.

Dit is het middel waardoor wij met de Heilige Geest vervuld en krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht kunnen worden. De Heere zou niet enige plicht van ons vragen indien Hij de middelen ertoe niet voorzag. En hoe zou iemand in deze nieuwe staat kunnen leven zonder ervan verzekerd te zijn door de Heilige Geest..

Naar: Walter Marshall

Go to top