• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Gasten/vakantiegangers

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat we u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden.
U kunt met de diensten meeluisteren zondags om 9.30 uur en 14.30 uur via onze website: www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl

Corona maatregelen

Update 30 juni 2021

Wijziging per 18 juli:
Gezinnen waar opgepast moet worden op jonge kinderen, wordt met ingaande D.V. 18 juli a.s. de gelegenheid gegeven om beide diensten te bezoeken, zodat beide ouders en kinderen éénmaal naar de kerk kunnen komen. Of we dit na de vakantieperiode door kunnen zetten i.v.m. het maximale aantal personen in de kerk, moeten we nog afwachten. Hier hoort u D.V. nog meer van.


Update 25 juni 2021
Met ingang van zondag 27 juni a.s. is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht.

Update 16 juni 2021

Geliefde gemeente,

De kerkenraad heeft in haar laatste vergaderingen geworsteld met de vraag of er weer opgeschaald kan worden. Zo heeft de kerkenraad in de laatste vergadering besloten om met ingang van zondag 20 juni a.s. op te schalen naar de helft van de gemeente per kerkdienst.  

Om te komen tot een optimale bezetting van het kerkgebouw op 1,5 meter en om te voorkomen dat we niemand behoeven te weigeren omdat de kerk vol is, hebben we uw medewerking nodig;

 1. Wij verzoeken u om op tijd te komen i.v.m. te veel opstopping vlak voor de dienst. Zeker nu er veel exacter op 1,5 meter geplaatst moet gaan worden door de kosters, is daarvoor ook meer tijd en rust nodig. De diensten moeten immers ook op tijd kunnen beginnen. Zorg dat u als het kan 5 tot 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig bent. Wanneer u erg laat komt, loopt u het risico dat de kerkzaal en gebouw al vol is (voor mensen die van ver komen is er dan wel de gelegenheid om uit te wijken naar de showroom van Folbert Haardhuys).
 2. Gezinnen die onder één dak wonen graag ook als geheel binnenkomen en aanmelden, zodat u dan ook bij elkaar geplaatst kunt worden. Nu zijn er diverse gezinnen waarvan de oudere kinderen op eigen gelegenheid komen en er niet op elkaar wordt gewacht. Dan ontstaan er meer eenheden en is er onnodig verlies aan effectieve zitplaatsen vanwege de 1,5 meter richtlijn.

We rekenen op uw aller medewerking, waarvoor dank,
Uw kosters en kerkvoogden.

Voor vakantiegangers blijft het beleid ongewijzigd. Alleen als b.v. familie of vrienden bij u logeren dan kunnen zij met u de dienst bezoeken.

Lettergroepenindeling:
De gemeente wordt gesplitst in de lettergroepen A t/m G en H t/m Z.

Zondag 20 juni
9.30 uur (H t/m Z) en 14.30 uur (A t/m G) Ds. IJ.R. Bijl

Zondag 27 juni
9.30 uur (H t/m Z) en 14.30 uur (A t/m G) Doopdienst Ds. IJ.R. Bijl

Maandelijks worden de lettergroepen gewisseld. Bent u de ene maand s’morgens naar de kerk geweest, dan bent u de volgende maand s’middags aan de beurt.
De kerkenraad hoopt dat u in getrouwheid mag opkomen om het Woord dat wijs maakt tot zaligheid te horen.

Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapje mee te nemen.
 2. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk, maar blijf dan thuis luisteren! Ga hier niet lichtzinnig mee om!


Uw Kerkenraad.

Update: 22 mei 2021
De kerkenraad heeft besloten, om met ingang van zondag 23 mei a.s. het aantal te zingen psalmverzen in de eredienst te verruimen.

Update: 3 april 2021
Per D.V. 4 april 2021, gaan we over naar de drie lettergroepen. Zie hiervoor de kerkbode of klik hier voor de kerkdiensten en bijbehorende lettergroepen.


Update: 4 maart 2021
Geliefde gemeente,

Wij voelen als kerkenraad de grote verantwoordelijkheid van de kerk voor de volksgezondheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel. Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu we nog steeds in een lockdown zitten. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om hen te blijven wijzen op hun verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten, ondanks dat er nu enige versoepeling is.

De kerkenraad beseft terdege het grote belang van de voortgang van de erediensten: voor ouderen, jongeren en onze gezinnen. Bijna een jaar kunnen wij als gemeente niet op de gebruikelijke wijze samenkomen. Wij ervaren gezamenlijk de grote pijn. Ondanks de pijn mocht de Woordverkondiging voortgang hebben. Het past ons de Heere voor dit voorrecht te erkennen. 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van maandag 1 maart j.l., geworsteld met de vraag of er nu opgeschaald kan worden. De kerkenraad is in biddend opzien van mening dat we, ook omdat er de laatste weken geen meldingen van besmettingen zijn binnengekomen kunnen opschalen naar 75 personen in de dienst.

Daarom nu ook de volgende wijziging DV voor de maand maart 2021:

Het is een dringende oproep van de kerkenraad, dat wanneer uw lettergroep aan de beurt is, fysiek naar de kerk te komen.
Let u op: de lettergroep die s’morgens aan de beurt was, is nu s’middags aan de beurt. Voor de maand april gaan we dit weer omdraaien. 


De catechisaties worden met ingang van week 11 weer fysiek 
gehouden.

Onderstaand leest u en jij de tijden voor de maand mei(alles D.V.):

Kinderen tot twaalf jaar:

 • D.V. maandag    3 mei, 14.45 uur:    8- en  9-jarigen
 • D.V. maandag  10 mei, 14.45 uur: 10- en 11-jarigen
 • D.V. maandag  17 mei, 14.45 uur:    8- en  9-jarigen


N.B. Degenen die al 12 zijn, maar nog in groep 8 acht zitten, worden verwacht bij de 10- en 11-jarigen. 

Bij de tweede leeftijdsgroep gaat het om de 12-jarigen en ouder. Zij komen op maandag om 19.30 uur in de kerkzaal samen:  

 • 12-15-jarigen: 18.30 uur (zijde verenigingsgebouw/parkeerplaats).
 • 16-jarigen en ouder: 19.30 uur (zijde pastorie).

Blijft u de website raadplegen, want het kan zijn dat de berichten in de kerkbode van mei al weer veranderd zijn, wanneer die bij u in de bus valt.

Hartelijke groet en Gode bevolen,
Uw kerkenraad.  

Update: 18 december 2020

Wijzigingen met betrekking tot de afgelopen week afgekondigde lockdown

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 18 december j.l. met het oog op de afgelopen week afgekondigde lockdown de volgende maatregelen moeten nemen. Wij hebben enkele dringende verzoeken aan u. Allereerst willen wij de ernst van de situatie met u delen. De besmettingen nemen fors toe, ook in eigen gemeente. Wij voelen als kerkenraad een grote verantwoordelijkheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel.
Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu de situatie de afgelopen periode zeer verslechterd is. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om u te blijven wijzen op uw verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten.

Daarom graag aandacht voor de volgende maatregelen:

We moeten in aantal afschalen tot 30 volwassenen. We gaan de komende zondag kijken hoe het gaat. Is het aantal volwassenen nog echt ver boven de 30 dan zullen we andere regelingen moeten treffen.

Met dit als basis verzoeken wij u het volgende:

 • De lettergroepen zoals verwoord in de kerkbode blijven onveranderd. Met de mogelijke verandering dat de oudejaarsdienst afhankelijk van het aantal genodigden(nabestaanden van de overledenen), alleen voor genodigden zal zijn. In dat geval schuiven de lettergroepen een dienst door.
  Wij verzoeken u de website met enige regelmaat te raadplegen.
 • De kerkenraad zal tijdens de diensten met predikant en één ouderling en één diaken aanwezig zijn.
 • Wilt u, als er zich bij u of in uw gezin of directe omgeving, ook maar enigszins klachten of verdenkingen voordoen, uw verantwoordelijkheid nemen en niet ter kerke komen.

Catechisaties en verenigingen

Al de catechisaties (behalve de belijdeniscatechese) en verenigingen gaan tot nader orde niet door. We hopen D.V. na de 19e januari a.s. weer te kunnen beginnen.


Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapjes mee te nemen.
 2. Bij elke dienst zijn er in de consistorie naast de predikant één ouderling en één diaken aanwezig.
 3. Diegenen die niet onder één dak wonen (ook bij families) dienen zich strikt aan de 1,5 meter te houden.
 4. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk! Ga hier niet lichtzinnig mee om!

Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen. De predikant zal voor de preek en na de preek één psalm opgeven.

Huisbezoeken

Alle huisbezoeken vervallen tot nadere kennisgeving. Wilt u wel graag huisbezoek ontvangen, laat het uw scriba weten.

Pastorale bezoeken door predikant

Niet-dringend noodzakelijke bezoeken worden tijdelijk uitgesteld, voor andere bezoeken geldt dat er altijd tevoren telefonisch contact zal zijn. Schroomt u niet in geval van ziekte en zorgen contact op te nemen.

Corona

Wilt u wanneer er in uw gezin corona is vastgesteld, dit melden bij uw scriba?

Als er van corona sprake is in de familie en het betreft familie van catechisanten, graag hierover overleg met de predikant.

Wilt u de website van onze gemeente blijven raadplegen omdat wijzigingen van de maatregelen de komende week, zich snel kunnen opvolgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

 

De kerkenraad vraagt u ook, om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijkt u ook regelmatig op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurt vanaf de voorste bank en dan naar achteren, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecten staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes.
  Bij ‘hoge nood’ meldt u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en het gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren.
  Voor degenen die van ver komen hebben we een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

Meditatie

Niet Davids wil, maar Gods Wil

2 Samuël 7 : 1 - 18

David is, nadat hij door al de stammen van Israël als koning erkend is, opgetrokken naar Jeruzalem om daar te wonen. Ook de ark des verbonds heeft hij daarnaar over laten brengen. Hij weet dat hij niet langer hoeft te vrezen voor aanvallen van vijandige volkeren. Wij lezen in vers 1 dat de Heere hem rust had gegeven van al zijn vijanden rondom. Het is onder deze schijnbaar geschikte omstandigheden dat David met de profeet Nathan spreekt over zijn verlangen om voor de Heere een huis te bouwen. Het gaat de koning aan het hart dat hij zelf een huis bewoont van cederhout, terwijl de Heere te midden van Zijn volk woont in een tent en tabernakel (vers 6). Als Nathan van Davids verlangen hoort, denkt hij over het antwoord niet lang na: “Ga heen, doe al wat in uw hart is; want de HEERE is met u” (vers 3). David moet na deze woorden wel met grote blijdschap vervuld zijn geweest. Nathan is immers de man Gods. Zijn spreken is voor de koning als een goedkeuring van Godswege over zijn plannen. Lang duurt de vreugde echter niet. In dezelfde nacht maakt de Heere Nathan bekend dat hij terug moet naar David om hem te melden dat hij het huis des Heeren toch niet zal mogen bouwen. Zijn zoon Salomo zal dat pas doen. Is wat Nathan gesproken heeft dan niet waar? Zoals Davids gedachten te voorbarig zijn geweest, gold dat ook voor het spreken van Nathan. Wat in Davids hart leeft moet echter wel gebeuren. De tempel moet gebouwd worden. Evenzeer is het waar wat Nathan tot David gesproken heeft, namelijk dat de Heere met hem zal zijn. Toch moeten Nathan en David terug. Niet omdat hun gedachten zondig zijn. Zij hebben zelfs uit liefde tot de Heere gehandeld. Niettemin zijn Gods gedachten vaak zo anders dan onze gedachten. Dat geldt zelfs voor David, de man naar Gods hart, en ook voor Nathan, de profeet des Heeren. Later zal Salomo het, door Gods Geest geïnspireerd, zeggen: “De mens heeft schikkingen des harten, maar het antwoord der tong is van den HEERE” (Spreuken 16:1). Een mens kan zo veel gedachten hebben. Die kunnen zelfs Godvruchtig en onbaatzuchtig zijn. Toch zegt de Heere: “Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen” (Jesaja 46:10). Ook al gaat het om iets wat de goedkeuring van de Heere wel kan wegdragen, geldt nog dat dat moet gebeuren op Gods tijd en wijze. Niet voor niets moet Nathan erop wijzen dat de Heere tot op heden Zelf nog niet verzocht heeft om voor Hem een huis te bouwen (vers 5-7).

Leert David hier niet de voetstappen drukken van Davids grote Zoon, Die in de hof bad:Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt” (Markus 14:36). Moet David ook niet verstaan dat de uiteindelijke oorzaak dat hij de tempel niet mag bouwen bij hemzelf ligt? Aan zijn handen kleeft immers bloed. Toch blijft er voor hem een grote troost over. Dat is niet alleen dat hij wel de voorbereidingen mag treffen voor de bouw, maar vooral dat door Nathan gesproken mag worden over de komst van de Messias en wat Zijn komst voor David betekent. Niet David zal voor de Heere een huis bouwen, maar de Heere zal hem een huis bouwen, in geestelijke zin dan wel te verstaan (vers 11). Ook belooft de Heere hem: “Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht: uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid” (vers 16). Wat David beloofd wordt is niet minder dan de zaligheid.

De Heere wordt het meest verheerlijkt als niet onze wil gebeurt, maar Zijn wil. Des te groter is dan het wonder als de Heere Zichzelf en Zijn genade ons wil schenken. Mag u weten van deze onderwerping aan de Heere? Dan moet onze wil door de Heere Zelf omgebogen worden. Ontneemt de Heere de Zijnen niet het hunne, soms zelfs wat zij uit liefde wilden doen, om Zichzelf en Zijn genade aan hen te schenken? Voor David blijft alleen de verwondering over: “Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?“ (vers 18). Deze verwondering is het deel van allen die de Heere mogen vrezen.         

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl 

Go to top