VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN

Onze regering heeft aangekondigd dat de verplichte afstandsregel van anderhalve meter vervalt. Dit betekent dat ook in kerken de anderhalvemeter-regel formeel vervalt. Het past ons de Heere ootmoedig dank te zeggen dat deze verplichte afstandsregel, die het maatschappelijke en kerkelijke leven zo lang gestempeld heeft, komt te vervallen. We zien reeds lang uit naar de tijd waarin de reguliere kerkgang, de geregelde sacramentsbediening en het winterwerk zonder beperkingen zijn voortgang mag hebben.

De Heere geve dat het ontberen van het geregelde kerkelijke leven in coronatijd moge leiden tot het waarderen van dat wat God ons nog onverdiend laat. Wij hebben dan ook alle reden om met de woorden van de profeet Jeremia tot onszelf in te keren: ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw, Uw trouw is groot.’

De verplichte afstandsregel vervalt, maar waakzaamheid blijft geboden. Het coronavirus is nog steeds aanwezig en voor verhoogde besmettingen in het najaar wordt nog steeds gevreesd. Zaken als handen wassen, hoesten in de elleboog, thuisblijven bij klachten en elkaar ruimte geven blijven daarom van belang.
We staan op een keerpunt. De regering heeft een aanzienlijk deel van de coronamaatregelen ingetrokken en coronatoegangsbewijzen verdragen zich echter niet met de aard van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. We staan daarmee, meer dan op enig moment in de anderhalf jaar die achter ons ligt, voor de vraag hoe wij op een verantwoorde wijze met deze ruimte om hebben te gaan. Hoe moeten we omgaan met het spanningsveld tussen gemeenteleden die er naar uitzien om weer schouder aan schouder in de kerk te zitten en gemeenteleden die hier best wel tegenop zien? Wat is in de huidige omstandigheden te verantwoorden voor Gods Aangezicht en de zielen die aan ons zijn toevertrouwd en hoe geven we hierbij invulling aan het begrip ‘gepaste afstand’?

Als kerkenraad en kerkvoogdij menen wij dat het met onderstaande maatregelen weer mogelijk is om op een verantwoorde wijze tweemaal per zondag op te kunnen gaan onder de Woordbediening vanaf D.V. zondag 3 oktober:

  • De bankenopstelling wordt dusdanig aangepast dat er ‘gepaste afstand’ mogelijk blijft en toch een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om tweemaal naar de kerk te kunnen gaan. Getracht wordt om een onderlinge afstand van één meter te realiseren.
  • Registratie vervalt, maar de kosters blijven wel de plaatsen toewijzen en ook het verlaten van de kerk blijft op hun aanwijzing. Collecteren bij de uitgang blijft ook zoals het was.
  • Families die onderlinge afstand voor zichzelf niet nodig achten worden verzocht als gehele familie tegelijk naar binnen te gaan en dan ook bij elkaar te gaan zitten. Dit bespaart veel tussenruimte en is echt noodzakelijk om de gewenste afstand naar anderen weer te kunnen realiseren. Wij rekenen hierbij op uw aller medewerking!

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u de afstand van 1,5 meter voor u (en uw gezin) wenselijk blijft vinden. Wilt u dat dan doorgeven aan de scriba zodat we daar rekening mee kunnen houden en weten hoeveel plaatsen we daarvoor in de kerkzaal moeten creëren.

Wilt u op tijd komen, zodat alles geordend kan verlopen en de kerkdiensten op tijd kunnen beginnen?

Naast gepaste afstand en goede hygiëne is goede ventilatie de belangrijkste maatregel. Wij mogen beschikken over een kerkgebouw waarin dit mogelijk is. Dit betekent wel, met het aanstaande herfst- en winterseizoen, dat de temperatuur niet altijd aangenaam zal zijn en dat het ook weleens wat zal tochten. Wij adviseren u zich daarop te kleden. De kapstokken blijven ook gesloten en het toiletbezoek is ook te beperken tot het echt noodzakelijke.

En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.