Meditatie

O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.

Psalm 48: 10.

Het gehele menselijk geslacht is het eigendom van de Zone Gods; Hij is Heere daarover. Het gehele menselijke geslacht wordt echter niet zalig, kan niet zalig worden. Dat kan niet omdat dat niet in overeenstemming is met de raad Gods. Maar tot het hele menselijke geslacht komt de prediking van het verbond der genade Gods. Dan hier, dan daar, komt de prediking, dat alles wat deze prediking hoort er zich aan onderwerpe. Dat wat onder het woord leeft, heet kerk, dit is echter niet zodanig een kerk waarvan alle leden zalig worden, het is slechts de uitwendige kerk. Uit deze grote hoeveelheid personen vergadert zich de Zone Gods, de Hem als eigendom toebehorende gemeente, zodat men in de gemeente nog een gemeente heeft welke God kent, in de kerk is nog een Kerk welke God alleen kent. Uit het gehele menselijke geslacht vergadert zich de Zone Gods een gemeente. Deze gemeente is uitverkoren van God de Vader uit vrije ontferming, is aan de Zoon gegeven, opdat de Zoon deze gemeente, nadat Hij haar met bloed gekocht heeft, ook vergadere. Deze gemeente is de Zoon overgegeven van alle eeuwigheid en de Zoon vergadert haar in de tijd. Deze gemeente is van God uitverkoren, ter wedergeboorte, ter bekering, tot het geloof tot het eeuwige leven. Het eeuwige leven is voor de gemeente bepaald en verzekerd. Daarop ontvangt de gemeente, nadat zij door bloed is vrij en rein gesproken, het recht, het recht van een kind. Door een testament is voor de gemeente vastgesteld dat zij het eeuwige leven beërven zal.

Deze gemeente vergadert Zich de Zoon van God ten eerste door Zijn Geest, waardoor Hij haar levend maakt, haar bekeert, zodat de enkele in zich keert en gevoelt dat hij in de dood ligt, zich in het verderf bevindt, dat hij God hebben moet, dat Hij de Heere Jezus hebben moet.

Deze Geest maakt levend, neemt het stenen hart weg, geeft een hart van vlees, verlicht zijn verstand, want waar de Geest niet komt, begrijpt de mens van de dingen Gods volstrekt niets.

Wanneer hij Christelijk opgevoed is, hij de Bijbel van buiten kent, veel over godsdienstige onderwerpen spreekt, wanneer hij de ware prediking kan verstaan zo verstaat hij, wanneer het tot het doen, tot het werk moet komen, toch totaal niets. Niets zeg ik u, welk een verheven verstand hij ook bezit. Daar is hij als een kind dat de catechismus opzeggen kan, maar waar de stukken thuis horen weet hij niet. De Geest is het dus Die de mens verlicht dat hij kennis krijgt van zijn ellende vervolgens daarvan dat er een middel voorhanden is om uit de ellende verlost te worden, een weg dat de mens weer tot God komt, weer met God verenigd wordt. Dit doet de Zone Gods niet op een manier zoals de dwepers het zich voorstellen. Maar Hij vergadert Zijn gemeente door Zijn Geest en Woord. De Heere Jezus gebruikt dus de Geest en Zijn Woord, het Woord dat eigenlijk de mens doodt en verhardt. Wanneer echter het hart week wordt gemaakt en gebroken is, maakt het Woord door de Geest levend.

Hij gebruikt dus ook het Woord dat door het oor binnen gaat in het verstand en in het hart en zo wordt het verstand verlicht, de wil gelouterd en tot God geleid en tot Zijne geboden. De hartstochten worden van het boze afgeleid tot het goede.

Deze gemeente vergadert Zich de Zone Gods door het ware geloof.

Het is onmogelijk dat er allerlei geloof zou kunnen bestaan en dat men door allerlei geloof zou kunnen zalig worden. Zulk een broederschap wil de duivel wel oprichten en in zulk een gezelschap moet het niet aankomen op wat men gelooft en drijft. Maar dat is echter uit de boze. Er bestaat slechts èèn waarachtig geloof namelijk het geloof dat de Heere Jezus Zelf geeft en werkt door Zijn Woord en Geest. Dat is een geloof waarbij de mens wegvalt en God houdt voor de levende God en Zijn Woord voor waarachtig houdt en Zijn gebod voor heilig houdt en genade voor genade houdt. Dit ware geloof kan geen mens de ander geven.

Er kan een eenheid van geloof zijn bij allen die de antichrist aanhangen, maar de hoofdzaak is dat het ware geloof aanwezig is.

De kinderen kunnen wel onderwezen worden in het ware geloof, maar zolang zij niet tot de Heere bekeerd zijn, zullen zij allerlei geloof voor zich hebben. Geen mens kan de ander het ware geloof geven maar alleen de Heere Jezus door Zijn Woord en Geest.

Dr. H.F.Kohlbrugge.