Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


Kerkgebouw

Beth-El kerk Vriezenveen

 
Overdenking E-mail

Verlustigen wij ons in de dag des Heeren?


“Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt; Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.”


Jesaja 58 : 13 en 14


De woorden van onze tekst heeft de profeet Jesaja moeten profeteren met het oog op de Judeeërs die in de ballingschap naar het verre Babel zijn weggevoerd. Zij gevoelen zich daar van de Heere verlaten. Het heeft er alle schijn van dat de Heere niet meer aan Zijn volk gedenkt. Door de heidenen worden zij bespot en de Naam des Heeren wordt gelasterd omdat het erop lijkt dat de Heere niet machtig is Zijn volk te verlossen. Het diep aangrijpende is dat het volk van Juda in het verre Babel wel tot de Heere bidt om uitkomst, maar het erop lijkt alsof de Heere hen niet hoort. Wij lezen aan het begin van Jesaja 58 dat zij de Heere dagelijks zoeken en een lust hebben om tot God te naderen. Er staat zelfs dat zij een lust hebben aan de kennis van Gods wegen. Echter, hoewel zij vasten en hun ziel kwellen, verandert er niets. De Heere verklaart bij monde van de profeet wat er de oorzaak van is. Een tweetal redenen moet de profeet, door Gods Geest geïnspireerd, noemen.

De eerste is dat het volk enerzijds wel vast, maar anderzijds de knopen van hun goddeloosheid niet “losmaakt”. Waaruit blijkt die goddeloosheid? Dat zij, ondanks dat zij de Heere uitwendig dienen, toch niet omzien naar de hongerigen, de armen en verdrukten onder het volk.

De tweede reden is dat het volk, ook tijdens de ballingschap, de sabbatdag ontheiligt. Blijkbaar hebben de Judeeërs zich aangepast aan het levensschema van Babel waarheen zij zijn weggevoerd en onderhouden zij, ondanks hun bidden en vasten, niet meer wat de Heere op de Sinaï aan Zijn volk bevolen had: “Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt”. Juist deze ontheiliging van de sabbatdag is één van de oorzaken dat het volk het moet zeggen: “Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan?”


Ook voor reformatorisch Nederland dreigt altijd het gevaar dat we besmet worden door de omgeving waarin we wonen en leven.


Het erge van deze sabbatsontheiliging is niet alleen dat het volk zichzelf de rust “ontneemt”, die de Heere hen bevolen heeft. Het ergste is dat de Heere niet geheiligd en geëerd wordt, ook niet door Zijn eigen volk. Kan de Heere op een ergere wijze voor de ogen van de heidenen ontheiligd worden? En dat terwijl de Heere spreekt over “Mijn heiligen dag”. Die dag, in het bijzonder, behoort Hem toe. Hoe wil de Heere daarom dat het voor de Judeeërs een lust zal zijn om Hem op die dag te heiligen.

We kunnen de lijn wel doortrekken naar de “donkere” tijd waarin wij leven. Eén van de vruchten van het eerste kabinet Kok in de jaren ’90 was dat de zondagsopenstelling van winkels werd geregeld. Toen nog gold dat het “slechts” mocht gaan over één zondag per maand, terwijl toen alleen in toeristische gebieden een ruimere zondagsopenstelling werd toegestaan. Inmiddels zijn we ruim 20 jaar later. Er is geen beperking meer wat betreft de zondagsopenstelling. De gemeenteraden mogen zelf beslissen. Ook in de zogenaamde reformatorische bolwerken in ons land zien wij hoe de ene na de andere gemeenteraad overstag gaat, veelal onder invloed van de middenstand en met name de grotere supermarkten.


Na de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezing was te verwachten dat er ook in Twenterand iets zou gaan veranderen. 23 december werd er in Vroomshoop als proef een koopzondag gehouden. Wat zullen de gevolgen zijn? Moet het ons niet diep bedroeven dat deze dingen gebeur(d)en op die dag waarvan de Heere zegt dat het Zijn heilige dag is? Ligt daar geen schuld dat deze dingen kunnen gebeuren zonder dat het ons met heilig verdriet vervult? Zou daar niet veel meer gebed moeten zijn als het gaat om deze zaken, niet alleen op de kansels, maar ook in de binnenkamer? Mag u en jij zich er werkelijk in verlustigen als de Heere, in het bijzonder op Zijn dag, geheiligd wordt? Al deze ontwikkelingen mogen ons ook wel met heilige vrees vervullen. Naar Gods Woord wordt op de zondagen gebeden voor de overheid. Zelfs mag er in de gemeenteraad van Twenterand nog het ambtsgebed zijn. Als wij denken aan de onverhoorde gebeden van de Judeeërs, omdat zij Gods dag niet heiligden, mogen wij wel vrezen dat de Heere deze gebeden onverhoord zal laten. Meer nog mogen we vrezen dat de Heere Zijn zegen meer en meer zal inhouden en zelfs komen zal met Zijn oordelen. Dat geldt ook persoonlijk als wij eraan mee zouden werken dat Gods dag ontheiligd wordt. Hoe werd het volk in ballingschap echter ook beloofd wat de Heere zou doen, als zij Zijn dag zouden heiligen, juist ook in het verre Babel: “Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob, want de mond des HEEREN heeft het gesproken”. Wat zal er dan gebeuren, als de Heere geëerd wordt in de heiliging van Zijn dag? De Heere zal Zijn volk dan verhogen. Hij zal ze doen terugkeren naar hun land en met overvloed zal Hij ze zegenen. Zou de Heere nu anders handelen? Die Hem dient, die zal door Hem geëerd worden. Als gesproken wordt in onze tekst over het doen rijden op de hoogten en het spijzigen met de erve van uw vader Jakob, mag ook gedacht worden aan degenen die door wederbarende en hartvernieuwende genade ingelijfd mogen worden in Hem Die van Zichzelf zegt dat de Zoon des mensen ook een Heere is van de sabbat, de Heere Jezus Christus. Voor dat volk geldt dat de eeuwige Sabbat in dit leven al mag aanvangen. Maar hoe zoet die rust soms al mag zijn, toch is zij niet te waarderen tegen de eeuwige rust die overblijft voor al degenen die de Heere vrezen. Mogen u en jij zich reeds verlustigen in de Heere en in de Zoon Zijner liefde?


Ds. IJ.R. Bijl.

alt


 
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen