Wie is Online

 • 1 gebruiker
 • 6 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

  MEDITATIE


  “O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd…”.

  1 Timótheüs 6 : 20

  Onlangs is er door het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek

  gehouden met als vraag wat de Nederlandse bevolking het meest aan

  elkaar verbindt. Vele zaken worden in het rapport, dat verscheen onder

  de titel: “Denkend aan Nederland”, genoemd: de gelijkheid van man en

  vrouw, de vrijheid van meningsuiting, de Elfstedentocht, de gelijkheid van

  homo en hetero. Zelfs oliebollen en appelflappen ontbreken niet. Over

  Gods Woord, kerkgang en zondagsrust wordt echter met geen woord

  gerept.

  Hoewel het onderzoek niet representatief is voor kerkelijk Nederland zien

  wij hoe zich ook daar, in korte tijd, grote veranderingen voltrekken. Te

  denken valt aan synodebesluiten of -vergaderingen die betrekking

  hebben op de vrouw in het ambt of aan een andere insteek bij het

  spreken over homoseksualiteit. Ook binnen de Gereformeerde Gezindte

  is er veel veranderd. In gezinnen met kinderen werken beide ouders. Het

  aantal echtscheidingen neemt toe. De smartphone is breed aanvaard

  waardoor ieder moment van de dag het contact met de wereld mogelijk

  is.

  Ook als het gaat om de waardering van en de liefde tot de Statenvertaling

  worden ontwikkelingen zichtbaar. Van tijd tot tijd klinken er roepstemmen

  om te komen tot een revisie. Nu gaat het er hier niet om om te betogen

  dat het nooit mogelijk is dat een woord, waarvan de betekenis in de loop

  der tijd ingrijpend veranderd is, vervangen wordt door een ander woord.

  Zo is ooit het woord wijf vervangen door het beschaafdere vrouw. Echter

  kan de hele discussie toch niet los gezien worden van andere

  ontwikkelingen in de samenleving en binnen de kerken. Toen een kleine

  veertig jaar geleden in de Gereformeerde Kerken in Nederland het

  rapport “God met ons”, wat handelt over het Schriftgezag, verscheen,

  kwam daarin duidelijk naar voren dat één van de ontwikkelingen die zich

  in de toenmalige Gereformeerde Kerken voltrokken had, was dat de

  aandacht zich verplaatst had van het ontstaan van de Schrift naar het

  verstaan van de Schrift.

  Deze ontwikkeling is kenmerkend voor onze postmoderne tijd en voltrekt

  zich ook binnen de Gereformeerde Gezindte. Veel meer dan in vroeger

  dagen wordt in onze tijd verlangd naar een doeltaalgerichte vertaling.

  Veel sterker dan voor eerdere generaties gold, willen de huidige jongeren

  en hun ouders graag dat, wanneer men de Schriften leest, alles meteen

  te begrijpen is. Daarbij snijdt het mes welhaast aan twee kanten. Want

  het gebruik van moderne communicatiemiddelen doet ons

  concentratievermogen ook geen goed.

  Wanneer de apostel Paulus in de avond van het leven gekomen is schrijft

  hij aan zijn geestelijke zoon Timótheüs, door de Heilige Geest

  geïnspireerd, een tweetal brieven waar als een rode draad de vermaning

  doorheen loopt om Gods Woord als een pand te bewaren en vast te

  houden aan de leer en praktijk der Godzaligheid die in de Schriften vervat

  zijn. De apostel schijft dat niet alleen met het oog op Timótheüs’ eeuwig

  welzijn, maar ook met het oog op diens ambtelijke bediening. Te denken

  valt aan 1 Timótheüs 4:16: ”Heb acht op uzelven en op de leer, volhard in

  deze; want dat doende zult gij én uzelven behouden én die u horen”.

  Daarbij is het niet voor niets dat de apostel over het Woord spreekt als

  over een pand. Een pand is iets wat van waarde is, een schat of sieraad

  dat in bewaring werd gegeven bij iemand anders. Dat was een zaak van

  groot vertrouwen. Degene die het pand moest bewaren was namelijk

  verantwoordelijk voor onberispelijke bewaring. Eens zou de dag

  aanbreken waarop het in dezelfde staat teruggegeven moest worden als

  waarin het ontvangen was.

  Zo is ook het Woord des Heeren een kostbaar pand. Het is kostbaar

  omdat het spreekt over de leer en de praktijk der Godzaligheid. Het is

  kostbaar omdat de Heere Zichzelf in Zijn Woord openbaart. Het is

  kostbaar omdat de Heere daarin Zijn geboden en inzettingen bekend

  maakt. Het Woord is als een Licht om het donker op te klaren. De

  Schriften doen ons immers verstaan Wie God is, wie wijzelf zijn en Wie

  Christus is. Zoals de Heere aan Israël de Woorden Gods heeft

  toebetrouwd (Romeinen 3:2), heeft Hij ze ook toebetrouwd aan

  Timótheüs. Van kinds af heeft hij de Schriften geweten (2 Timótheüs

  3:15), daarin als het ware gebakerd door zijn moeder en grootmoeder (2

  Timótheüs 1:5). Door Gods voorzienig bestel zijn echter, door het werk

  der zending, ook ons de Woorden Gods als een kostbaar pand

  toebetrouwd. Het is daarom diep aangrijpend dat velen in ons land dit

  pand, soms letterlijk, om niet verkocht hebben en hun geld uitgeven voor

  hetgeen geen brood is (Jesaja 55:2). Even aangrijpend is het te moeten

  constateren dat door anderen nog wel over dit pand gesproken wordt,

  maar het toch niet bewaard is op de wijze als waarop het door de Heere

  ons is toebetrouwd. Te denken valt aan alle discussies hoe de Schrift in

  onze tijd gelezen moet worden. Zo is er al heel wat toe- of afgedaan aan

  het ons toebetrouwde pand, zonder dat men lijkt te beseffen dat God

  gezegd heeft dat Hij van degenen die dat doen zullen, hun deel zal

  afdoen uit het Boek des levens en uit de heilige stad (Openbaring 22:18

  en 19). Moge onder ons het pand nog bewaard worden. Ook waar het

  ingaat tegen wat ons aangenaam is of wat ons aannemelijk lijkt. Moge het

  bewaard worden waar het spreekt over Gods schepping in zes dagen en

  over de heiliging van Gods dag. Moge het bewaard worden waar het

  spreekt van verkiezing en verwerping, van de noodzaak van

  wedergeboorte en de eis van bekering en geloof.

  Voor Timótheüs mocht, door genade, gelden dat het toebetrouwde pand

  daadwerkelijk door hem bewaard is. Al aan het begin van de brief had

  Paulus mogen schrijven: “Aan Timótheüs, mijn oprechten zoon in het

  geloof” (1 Timótheüs 1:2). Ook voor hem gold echter dat het bewaren van

  het toebetrouwde pand geen eigen verdienste kon zijn. In vers 14 van 2

  Timótheüs 1 lezen wij het wondere geheim waarom dit toch mogelijk was:

  “Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest,

  Die in ons woont”. Daar komt het wel op aan, of Gods Geest in ons woont

  of niet. Anders kan het de schijn hebben dat wij, in uitwendige zin althans,

  het pand nog bewaren, terwijl wezenlijk voor ons geldt dat we nooit voor

  Gods heilig Woord gebeefd hebben. Al hebben we dan onder de rechte

  prediking verkeerd en Gods Woord gelezen in de meest zuivere vertaling,

  kan het toch zijn dat het ons nooit tot schuld geworden is dat we de brede

  weg bewandelen die naar het verderf leidt. Dan zal het toch zijn als bij die

  dienstknecht die wel een talent ontvangen had, maar het begraven had

  en hij geworpen moest worden in het helse vuur (Matthéüs 25:24-30).

  Hebben wij het Woord begraven of hebben wij het Woord bewaard? De

  Heere Jezus zegt het: ”Zalig zijn degenen die het Woord Gods horen, en

  hetzelve bewaren” (Lukas 11:28). Waaraan zijn zij te kennen die het

  Woord bewaren? Dan kennen we iets van de verbrokenheid des harten

  waarover in Jesaja wordt gesproken: “Op dezen zal Ik zien, op den arme

  en verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft” (Jesaja 66:2).

  Mocht dat de gezegende uitwerking van Gods Woord in uw leven zijn?

  Bracht het u op de knieën in schuldbelijdenis? Deed het jou zonder

  ophouden smeken om genade? Waar u daar nog niet van weet: smeek

  de Heere om waarachtige bekering. En voor wie daar van weet, geldt

  toch, in al uw zielsbenauwdheid, dat het Woord u zeer lief geworden zal

  zijn, ook omdat het getuigt van de Zaligmaker tot Wie Petrus sprak:

  “Heere, tot Wien zullen wij heengaan, Gij hebt de Woorden des eeuwigen

  levens” (Johannes 6:68). Aan zulk een volk komt de Heere Zich ook te

  openbaren, op Zijn tijd en wijze, door Zijn Woord en Geest. En dan mag

  het toch gelden wat er staat in 1 Johannes 2:5: “Maar zo wie Zijn Woord

  bewaart in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan

  kennen wij, dat wij in Hem zijn”. Dan zal toch eenmaal in vervulling gaan

  wat Paulus aan Timótheüs schrijft: “Ik heb den goeden strijd gestreden, ik

  heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voort is mij

  weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de

  rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook

  allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben” (2 Timótheüs 4:8).

  Zal eenmaal van u en jou gezegd mogen worden dat wij het

  toevertrouwde pand, door genade, bewaard hebben, of niet?


  Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.

  alt


   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen