• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Mededeling kerkenraad in verband met Coronavirus

Laatst gewijzigd: 13:30 04-07-2020

Het zingen in de eredienst
Er is nog steeds geen (eind)advies van het RIVM. De beschikbare onderzoeksgegevens zijn nog ‘onvoldoende eenduidig’, aldus het RIVM.
Om die reden zijn (kleine) koren toegestaan.

Alles afwegend, heeft de kerkenraad besloten om beperkt te zingen, wat betekent dat er één psalm voor de preek en één psalm na de preek gezongen wordt.
 

Verruiming aanwezigheid in kerkdiensten

Wij zijn verblijd met de verruiming die de overheid nu biedt om vanaf juli kerkgebouwen weer open te stellen zonder vast maximum aan het aantal personen. Zo wordt het mogelijk dat onze gemeente weer éénmaal per zondag onder het Woord kan worden opgegaan. Het maximum wordt nu bepaald aan de hand van de ‘anderhalve meter’. Dit vraagt wel een stukje discipline en medewerking van u allen, om dit op een juiste en verantwoorde wijze mogelijk te maken. De kosters hebben berekend dat we ruim 100 mensen kunnen ontvangen tot maximaal 120, afhankelijk of er meer grotere gezinnen komen. Onderstaand geven wij de afspraken die strikt gevolgd dienen te worden om tot een verantwoord samenzijn rondom Gods Woord te mogen komen:

 • Voor de zondagen wordt U uitgenodigd per lettergroep. Achternamen beginnend met A t/m G voor de morgendienst en H t/m Z voor de middagdienst. Dit gedurende de maand juli. Voor de maand augustus wisselen we de groepen om. Voor de twee Bijbellezingen in augustus is er geen beperking m.b.t. een lettergroep. Kijk ook op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurd vanaf de voorste bank en dan naar achter, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten, ook al komt u heel vroeg!
 • Luid zingen is helaas niet toegestaan en over ingetogen zingen is nog geen duidelijkheid. Hierin wordt eerst het advies van het RIVM en de landelijke kerk afgewacht. Als deze negatief blijken zal de gemeentezang helaas achterwege gelaten moeten worden. Voor DV zondag 5 juli zult u hierover geïnformeerd worden via de website.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecte staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes. Bij ‘hoge nood’ meld u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren. Voor degenen die van ver komen hebben we dan wel een alternatief.

Wanneer blijkt dat bij de eerste zondag er plaatsen leeg blijven zullen wij de ruimte geven aan gezinnen met jonge kinderen waar oppas voor nodig is, dat de ouders ieder een dienst bezoeken. Dit onder de voorwaarde dat een gezinslid niet meer dan één dienst bezoekt.

We hopen en bidden dat hernieuwde opgang onder het Woord gezegend mag worden.

Dat voor ons allen mag gelden:

Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 


en 

Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.

Uw kerkenraad en kerkvoogdij.

 

Collecten:

Tijdens de eredienst behoort ook de inzameling van de gaven.
Nu een deel van de gemeente thuis meeluistert vraagt de kerkenraad u, om uw gaven voor 1e (kerkvoogdij) en 2e (diaconie) collecten en eventueel de derde collecte (zie kerkbode) apart te houden en deze periodiek over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij: NL43 RABO 0128 6210 87 en de Diaconie: NL12 RABO 01101 79 617 met duidelijke vermelding van de bestemming.

Meditatie       

Elim

“Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren”.

 

                                                                                Exodus 15 : 27

 

De naam Elim is bekend van de woestijnreis van het volk Israël. Nadat het volk droogvoets door de Rode Zee getrokken is, waar Farao met zijn leger verdronken is, heeft Mozes het danklied gezongen: “Ik zal den Heere zingen, want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen”. Daarna moet het volk verder trekken, bij de Schelfzee vandaan de woestijn Sin in, waar al spoedig blijkt dat de weg naar Kanaän nog langdurig en vol beproevingen is. Eerst vindt het volk drie dagen lang geen water en als zij uiteindelijk op een plaats komen waar dat wel is, te Mara, kunnen zij het niet drinken vanwege de bitterheid. Dan murmureert het volk alweer, maar Mozes werpt op Gods bevel een hout in het water zodat het zoet wordt en het volk toch kan drinken.
Opnieuw heeft de Heere het volk beproefd, maar ook uitkomst gegeven. Opnieuw is gebleken dat het volk zo weinig op de Heere betrouwt, maar dat de Heere nog niet doet naar hun zonden. Is dat niet de les die al Gods kinderen tot hun beschaming steeds opnieuw moeten leren? Na deze beproeving mogen de kinderen Israëls verder trekken en brengt de Heere hen op een plaats waar zij enige tijd tot rust mogen komen. Na het bittere water van Mara wacht de zoete vertroosting van Elim: “Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen, en zij legerden zich aldaar aan de wateren”. Elim mag een plaats van rust zijn, waar de Heere het volk op doorreis overvloedig wil verkwikken.
De naam Elim betekent niet alleen palmen, er staan ook daadwerkelijk zeventig palmbomen met daarbij twaalf waterfonteinen. Middenin de woestijn moet dat al op grote afstand diepe indruk gemaakt hebben. Volgens rabbijnse overlevering is Elim een plaats geweest van bijzondere schoonheid waarbij de twaalf waterfonteinen ontsprongen uit één en dezelfde rots. Er is daarbij wel gedacht dat twaalf fonteinen betekende dat voor elk van de twaalf stammen een afzonderlijke bron was. Uit de woestijnreis die de kinderen Israëls moesten maken is veel te leren voor de geestelijke reis die al Gods kinderen (moeten) maken uit het land der zonde naar het hemels Kanaän. Dan zal er wel antwoord moeten komen op de vraag of een ieder van ons persoonlijk mag weten deze reis te maken? Wij allen zijn namelijk op reis. Of wij reizen op de brede weg die naar het verderf leidt en hebben een diepgeworteld verlangen naar de zonde. Of wij zijn door de Heere geroepen uit het land van de zonde en de afgoderij en volgen het Lam waar Het ook heengaat. Of wij zijn nog slaven van de vorst der duisternis. Of wij zijn getrokken met koorden van liefde om een andere Meester te dienen. Mag u en jij het geloof in Christus kennen, al wordt het misschien zo vaak ook bestreden? Als dat nog niet het geval is zal het een eeuwig omkomen worden.
De Heere zegt nog tegen u en jou: “Bekeert u, gij afkerige kinderen”. Hebt u en jij al gezien dat de duivel zo’n harde baas is en dat de dienst aan hem u eeuwig schuldig maakt voor de Heere? Is het al uw gebed geworden: “Heere, vergeef mij alle zonden die Uwe hoogheid schonden”? De Heere wil ook u en jou nog vergeving van zonden schenken en verlossen uit de heerschappij van de boze. Mag u weten dat de Heere wilde verlossen en uw hart kwam te vertroosten? Dan ga ik met Mozes meezingen: “Ik zal den Heere zingen, want Hij is hogelijk verheven”. Tegelijkertijd geldt voor al Gods kinderen dat, al reizen zij naar het hemels Kanaän, hun weg vaak nog door beproevingen heengaat. Soms mogen zij begrijpen dat die tegenheden nodig zijn om het geloof in de Heere te versterken. Soms is het echter zo duister dat de Heere ze moet bewaren voor murmureren. Maar dan mag het ook zo’n wonder zijn dat de Heere op de juiste tijd een Elim geeft, waar Hij verkwikt en zij nieuwe krachten mogen opdoen voor de reis die nog wacht. En wat is dan dat water dat de Heere daar geeft? Is het niet Christus Zelf? Hij is dat Water des Levens. De dichter van Psalm 36 dicht: ”Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. Want bij U is de fontein des levens”. Om dat Water des Levens te zijn, heeft de Heere Jezus Zelf dorst geleden aan het vloekhout van Golgotha. Daar leed Hij de dorst die ik eeuwig zou moeten lijden. Dan is het de oneindige goedheid van de Heere dat Hij de Zijnen weer brengt op die plaats van zeventig palmbomen en twaalf waterfonteinen, opdat vervuld worde wat de dichter van Psalm 92 zingt: “De rechtvaardige zal groeien als een palmboom”. Dan geeft de Heere niet één waterfontein, maar in Zijn overvloed wel twaalf. De Heere geve dat dit Water des Levens mag vloeien in de kerkdiensten en in de huizen. Tenslotte een vraag: mocht u al drinken van dat water? U mag het bidden: Heere, geef ook mij nog, door Uw Woord en Geest, te drinken van dat Water des Levens.                 

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.  

Go to top