• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Mededeling kerkenraad in verband met Coronavirus

Laatst gewijzigd: 21:30 02-09-2020

Coördinatie Kerkbezoek in vakantietijd door dhr. L. Koppelman stopt per 1 september a.s..

Daar de vakanties nu afgelopen zijn, stopt ook de coördinatie van dhr. L. koppelman per 1 september.  We zijn hem zeer dankbaar dat hij dit vele werk heeft willen doen.

Voor de zondagen in september wordt u ook weer uitgenodigd per lettergroep. Achternamen beginnend met A t/m G voor de morgendienst en H t/m Z voor de middagdienst. In verband met een gelijke verdeling van de aantallen over de morgen en de middagdienst heeft de kerkenraad een aantal gezinnen gevraagd die behoren bij de H en J zich te voegen bij de lettergroep A t/m G. Bij de zondagse diensten in de kerkbode zijn nu de lettergroepen genoemd die uitgenodigd zijn. Hier kunt u het altijd nakijken, in welke dienst u verwacht wordt.

Voor de maand oktober wisselen we de groepen om. Deze opzet heeft goed gewerkt en hiermee kan de 1,5 meter gewaarborgd worden. Wij vragen u daarom, u echt aan de lettergroepen te houden en ga niet onderling ruilen, daar dit de 1,5 meter in de weg kan zitten.

Voor de Bijbellezingen zijn voor als nog geen beperkingen m.b.t. de lettergroepen.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

De kerkenraad vraagt u om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijk ook op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurd vanaf de voorste bank en dan naar achter, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Er worden in de dienst twee psalmverzen gezongen.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecte staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes. Bij ‘hoge nood’ meld u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren. Voor degenen die van ver komen hebben we dan wel een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad en kerkvoogdij.

 

Collecten:

Tijdens de eredienst behoort ook de inzameling van de gaven.
Nu een deel van de gemeente thuis meeluistert vraagt de kerkenraad u, om uw gaven voor 1e (kerkvoogdij) en 2e (diaconie) collecten en eventueel de derde collecte (zie kerkbode) apart te houden en deze periodiek over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij: NL43 RABO 0128 6210 87 en de Diaconie: NL12 RABO 01101 79 617 met duidelijke vermelding van de bestemming.

Meditatie       

De Naam des Heeren, een Sterke Toren

De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden”.                                                   

Spreuken 18 : 10                                                                           

 

Deze en de komende maand zal het winterwerk weer beginnen. Ondanks de coronatijd zullen de verenigingen toch samenkomen en de catechisaties worden gegeven, etc. Uiteindelijk gaat het bij al dat werk om die ene Naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En dat is de Naam van de Heere Jezus Christus. Die Naam wordt een ieder verkondigd, opdat die Naam zou worden aangeroepen. In die ene Naam ligt al het behoud voor een zondaar. Die ene Naam te kennen is noodzakelijk maar ook genoeg voor een ieder.

Nu noemt Salomo die Naam een Sterke Toren. Waarom zegt Salomo dat de Naam des HEEREN een Sterke Toren is? In de oudheid kon vanuit een toren gemakkelijk de omgeving worden afgespeurd op mogelijke gevaren, terwijl men zelf op die hoge plaats welhaast onbereikbaar was voor de vijand. Een toren is dus een plaats van veiligheid en bescherming. Nu zegt Salomo niet dat de HEERE Zelf een Sterke Toren is, maar dat Zijn Naam dat is. En dat is op zichzelf al Evangelie. Want welk schepsel zou zondermeer bij de HEERE kunnen schuilen zonder terstond te moeten sterven, daar Hij toch een eeuwige Toornengloed is? Nochtans heeft de HEERE Zich geopenbaard in de Zoon Zijner liefde opdat er een Sterke Toren zou zijn voor een in zichzelf verloren zondaarsgeslacht. Daartoe heeft de HEERE ook Zijn Naam geopenbaard, opdat die Naam zou worden aangeroepen. Als Salomo zegt dat de Naam des HEEREN een Sterke Toren is, betekent dat ook dat de HEERE geen redenen vindt in enig mens om hem genadig te zijn, maar redenen neemt uit Zichzelf. Hij doet het om Zijns Naams wil.

Welke gevaren bedreigen niet ieder mens? Tussen ons en de dood is maar één schrede. Elke dag moeten jongeren en ouderen door het gevaarlijke verkeer. Elke morgen is het een groot wonder als wij wakker worden en ons hart nog klopt. Juist ook in deze tijd, waarin een gevaarlijk virus de mensheid bedreigt, geldt dat des te meer. Daarom is die Goddelijke bescherming zo nodig. Waar Gods kinderen door genade in een Hoog Vertrek gesteld mogen zijn, betekent dat echter niet dat zij de smartelijke gevolgen van de zondeval niet zullen ondervinden. Ook zij kunnen ziek worden, een ongeluk krijgen of te horen krijgen dat zij nog maar kort te leven hebben. Maar als zij in de Schuilplaats des Allerhoogsten gezeten zijn worden zij het toch gewaar: “Gij zijt voor mij een Schild in alle nood”. Er zijn echter nog veel grotere gevaren die een mens bedreigen: de vorst der duisternis, de hel en de wereld. En welk mens moet niet Gods rechtvaardige toorn over de zonde vrezen? Een mens is elk ogenblik in het hoogste gevaar, in eeuwig gevaar. Wie dat in waarheid krijgt te zien vindt geen rust meer totdat de ziel weet in dat Hoog Vertrek gesteld te zijn.  Hoe kan er nog een Hoog Vertrek zijn voor die mens die zichzelf moedwillig uit de gemeenschap met de levende God heeft gezondigd? Dat kan alleen omdat de Zoon de hemel van Zijn Vader verliet en Zich neder legde in een kribbe. Dat kan alleen omdat Christus in de drie uur durende duisternis aan het vloekhout heeft gehangen.  

Mag u en jij al van dat Hoog Vertrek weten? Salomo zegt het: “de rechtvaardige zal daarhenen lopen”. Wie is nu die Rechtvaardige? Daarvan is er op aarde niet één te vinden. Er is er maar Eén voor Wie dat geldt. En dat is Hij van Wie Zijn Vader zegt: “Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen”; de Heere Jezus Christus.

Hoe kan een in zichzelf onrechtvaardige toch in dat Hoog Vertrek gesteld worden? Dat gaat nu gebeuren als Christus een zondaar gaat trekken vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Dan gaat deze de HEERE aanlopen als een waterstroom. Werden uw blinde zielsogen al geopend, omdat de HEERE het u openbaarde: uw ongerechtigheden maken scheiding tussen ulieden en tussen Mij? Werd u toen niet uitgedreven tot die Sterke Toren, om in Christus een Hoog Vertrek te vinden? Of kunt u nog in gerustheid verder leven, terwijl uw ziel in eeuwig gevaar is. Nog zegt de HEERE het: “Bekeert u”. Mag u het al uitroepen: “O HEERE, bekeer Gij mij dan ”. Salomo belijdt dat die daarheen loopt in een Hoog Vertrek gesteld zal worden. Dat is een eeuwig wonder voor een zondaar die het door eigen onwaardigheid moet belijden: “HEERE, leid mij op een Rotssteen Die mij te hoog zou zijn”. De HEERE brengt ze er Zelf, en dat op Zijn tijd en wijze. Dan gaat in vervulling: Omdat hij Mijnen naam erkent, zal hem Mijn gunst verzellen; Ik zal hem redden uit d’ellend’, en op een hoogte stellen. Mag dat voor u al waar zijn?

Al het winterwerk mag, als het goed is, dat ene doel dienen: dat zondaren door genade mogen weten van dat Hoog Vertrek voor tijd en eeuwigheid, voor ziel en lichaam, voor jong en oud. Laat het ons gebed zijn dat velen binnen onze gemeente, mocht het zijn allen, in waarheid de toevlucht mogen nemen tot de Heere, om door Hem eeuwig bewaard te worden.

                           

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.     

Go to top