• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Corona maatregelen
Update: 3 april 2021

Per D.V. 4 april 2021, gaan we over naar de drie lettergroepen. Zie hiervoor de kerkbode of klik hier voor de kerkdiensten en bijbehorende lettergroepen.


Update: 4 maart 2021

Geliefde gemeente,

Wij voelen als kerkenraad de grote verantwoordelijkheid van de kerk voor de volksgezondheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel. Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu we nog steeds in een lockdown zitten. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om hen te blijven wijzen op hun verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten, ondanks dat er nu enige versoepeling is.

De kerkenraad beseft terdege het grote belang van de voortgang van de erediensten: voor ouderen, jongeren en onze gezinnen. Bijna een jaar kunnen wij als gemeente niet op de gebruikelijke wijze samenkomen. Wij ervaren gezamenlijk de grote pijn. Ondanks de pijn mocht de Woordverkondiging voortgang hebben. Het past ons de Heere voor dit voorrecht te erkennen. 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van maandag 1 maart j.l., geworsteld met de vraag of er nu opgeschaald kan worden. De kerkenraad is in biddend opzien van mening dat we, ook omdat er de laatste weken geen meldingen van besmettingen zijn binnengekomen kunnen opschalen naar 75 personen in de dienst.

Daarom nu ook de volgende wijziging DV voor de maand maart 2021:

Het is een dringende oproep van de kerkenraad, dat wanneer uw lettergroep aan de beurt is, fysiek naar de kerk te komen.
Let u op: de lettergroep die s’morgens aan de beurt was, is nu s’middags aan de beurt. Voor de maand april gaan we dit weer omdraaien. 


De catechisaties worden met ingang van week 11 weer fysiek 
gehouden.

Onderstaand leest u en jij de tijden voor de maand maart (alles D.V. en met de opmerking dat in de week van de biddag de catechisaties niet doorgaan en dat hetzelfde geldt voor D.V. 5 april, Tweede Paasdag):

Kinderen tot twaalf jaar:

 • D.V. maandag  5  maart, 14.45 uur: 10- en 11-jarigen.
 • D.V. maandag 15 maart, 14.45 uur:   8- en   9-jarigen.
 • D.V. maandag 22 maart, 14.45 uur: 10- en 11-jarigen.
 • D.V. maandag 29 maart, 14.45 uur:   8- en   9-jarigen.

N.B. Degenen die al 12 zijn, maar nog in groep 8 acht zitten, worden verwacht bij de 10- en 11-jarigen. 

Bij de tweede leeftijdsgroep gaat het om de 12-jarigen en ouder. Zij komen op maandag om 19.30 uur in de kerkzaal samen:  

 • 12-15-jarigen: 18.30 uur (zijde verenigingsgebouw/parkeerplaats).
 • 16-jarigen en ouder: 19.30 uur (zijde pastorie).

Blijft u de website raadplegen, want het kan zijn dat de berichten in de kerkbode van maart al weer veranderd zijn, wanneer die bij u in de bus valt.

Hartelijke groet en Gode bevolen,
Uw kerkenraad.  

Update: 18 december 2020

Wijzigingen met betrekking tot de afgelopen week afgekondigde lockdown

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 18 december j.l. met het oog op de afgelopen week afgekondigde lockdown de volgende maatregelen moeten nemen. Wij hebben enkele dringende verzoeken aan u. Allereerst willen wij de ernst van de situatie met u delen. De besmettingen nemen fors toe, ook in eigen gemeente. Wij voelen als kerkenraad een grote verantwoordelijkheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel.
Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu de situatie de afgelopen periode zeer verslechterd is. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om u te blijven wijzen op uw verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten.

Daarom graag aandacht voor de volgende maatregelen:

We moeten in aantal afschalen tot 30 volwassenen. We gaan de komende zondag kijken hoe het gaat. Is het aantal volwassenen nog echt ver boven de 30 dan zullen we andere regelingen moeten treffen.

Met dit als basis verzoeken wij u het volgende:

 • De lettergroepen zoals verwoord in de kerkbode blijven onveranderd. Met de mogelijke verandering dat de oudejaarsdienst afhankelijk van het aantal genodigden(nabestaanden van de overledenen), alleen voor genodigden zal zijn. In dat geval schuiven de lettergroepen een dienst door.
  Wij verzoeken u de website met enige regelmaat te raadplegen.
 • De kerkenraad zal tijdens de diensten met predikant en één ouderling en één diaken aanwezig zijn.
 • Wilt u, als er zich bij u of in uw gezin of directe omgeving, ook maar enigszins klachten of verdenkingen voordoen, uw verantwoordelijkheid nemen en niet ter kerke komen.

Catechisaties en verenigingen

Al de catechisaties (behalve de belijdeniscatechese) en verenigingen gaan tot nader orde niet door. We hopen D.V. na de 19e januari a.s. weer te kunnen beginnen.


Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapjes mee te nemen.
 2. Bij elke dienst zijn er in de consistorie naast de predikant één ouderling en één diaken aanwezig.
 3. Diegenen die niet onder één dak wonen (ook bij families) dienen zich strikt aan de 1,5 meter te houden.
 4. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk! Ga hier niet lichtzinnig mee om!

Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen. De predikant zal voor de preek en na de preek één psalm opgeven.

Huisbezoeken

Alle huisbezoeken vervallen tot nadere kennisgeving. Wilt u wel graag huisbezoek ontvangen, laat het uw scriba weten.

Pastorale bezoeken door predikant

Niet-dringend noodzakelijke bezoeken worden tijdelijk uitgesteld, voor andere bezoeken geldt dat er altijd tevoren telefonisch contact zal zijn. Schroomt u niet in geval van ziekte en zorgen contact op te nemen.

Corona

Wilt u wanneer er in uw gezin corona is vastgesteld, dit melden bij uw scriba?

Als er van corona sprake is in de familie en het betreft familie van catechisanten, graag hierover overleg met de predikant.

Wilt u de website van onze gemeente blijven raadplegen omdat wijzigingen van de maatregelen de komende week, zich snel kunnen opvolgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

 

De kerkenraad vraagt u ook, om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijkt u ook regelmatig op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurt vanaf de voorste bank en dan naar achteren, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecten staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes.
  Bij ‘hoge nood’ meldt u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en het gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren.
  Voor degenen die van ver komen hebben we een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

Meditatie

Gesloten ogen, geopende ogen

(n.a.v. Lukas 24:16,31 en 32)

Gesloten ogen

Het is de avond van de Eerste Paasdag. Twee mannen zijn op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze zijn in gesprek over de dingen die de laatste dagen gebeurd zijn. Drie dagen geleden is de Heere Jezus gekruisigd. Nu hebben zij gehoord over engelen die aan de vrouwen verschenen moeten zijn en over het graf van de Heere Jezus dat leeg is. De mannen kunnen echter niet geloven dat Christus waarlijk is opgestaan. Hun hart is zo vol verdriet dat, als de Heere Jezus Zich bij hen voegt, zij niet zien dat Hij het is. Wij lezen dat hun ogen gehouden werden. Is het in uw ziel ook zo duister dat u de Heere niet ziet? De Emmaüsgangers dachten de Heiland nooit meer te zien. Nooit was Hij echter zo dicht bij hen dan juist op dat moment…

Als de Heere Jezus de mannen bevraagt storten zij hun hart voor Hem uit. Als we horen wat ze dan zeggen, vallen een aantal dingen op. Zij noemen de Heere Jezus wel een Profeet, krachtig in woorden en in werken, maar zij spreken niet over Hem als de enige Hogepriester door Wiens offer zij moeten zalig worden. Het tweede dat opvalt is dat zij zeggen: “En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou”. Zij hoopten blijkbaar op een aardse verlossing van de Romeinse overheersers en verstaan niet dat het Koninkrijk van de Heere Jezus niet van deze wereld is. Zij verstaan niet dat de Christus moest lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan, en dat Hij dat tot hun behoud moest doen. Hoe is dat bij u en jou? Misschien zegt u in de Heere Jezus te geloven. Maar Wie is Hij dan voor u? Een Profeet, krachtig in woorden en in werken, van Wie u en jij het zeggen: “Wij hoopten”? En wat hoopte u dan? Dat Hij voor u een aardse verlossing zou bereiden, of dat Hij al jouw problemen zou oplossen? Misschien is dan ook in uw leven wel de aanvankelijke hoop omgeslagen in bittere vertwijfeling. Maar is de oorzaak daarvan niet dat ook u niet verstaat dat de Christus moest lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan om de zaligheid te verwerven? Vraag de Heere of Hij, als dat ook bij u het geval is, daarvoor uw ogen wil openen.  

Geopende ogen

Als de Heere Jezus de gesloten ogen van de Emmaüsgangers gaat openen, lezen wij dat er drie dingen gebeuren. De Heere Jezus gaat in de eerste plaats Zijn Woord voor hen openen. Vervolgens gaat Hij hun hart openen en tenslotte opent Hij hun ogen. Wij lezen in Lukas 24:27: ”En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was”. Als de allerhoogste Profeet en Leraar geeft Hij hen hemels onderwijs over Zijn Hogepriesterlijk ambt, opdat zij zullen buigen voor Hem als de eeuwige Koning. En wat is de prediking die uit de mond van Christus klinkt? Mozes en de profeten. Wet en Evangelie. En daartoe leert de Heere Jezus hen Wie Zijn Vader is, wie zij zijn in hun verlorenheid en Wie Hij Zelf voor hen wil zijn. En tijdens dat onderwijs opent Hij hun hart zodat zij het later moeten zeggen: “Was ons hart niet brandende in ons…?” Datzelfde moet nu in ons aller leven gebeuren. Dat het Woord opengaat en dat uw hart opengaat. Is dat al gebeurd? Dat de Heere u bracht bij het paradijs waar u eens goed geschapen bent maar waar nu de engel de weg verspert? Dat de Heere u bracht bij Zijn Sinaï van heiligheid en dat het ging branden in uw hart? Dat u het ongenoegen van de Heere over uw leven ervoer en dat de zonde op het hart drukte? Maar dat de Heere u ook inleidde in wat de profeten gesproken hebben; over een volk dat in duisternis wandelt dat een groot Licht zal zien. Over de lijdende Knecht des Heeren Die de ongerechtigheden voor velen zal dragen en door Wiens striemen er genezing is. En dat toen uw hart ging branden van liefde en verlangen, zodat u moest instemmen met de dichter: “Hoe branden mijn genegenheen om ’s Heeren voorhof in te treen.” Om die opening van het hart wil de Heere nog gesmeekt zijn.

Nee, dan zijn de ogen van de Emmaüsgangers nog niet geopend. Als ze bij hun huis zijn aangekomen houdt de Heere Jezus Zich alsof Hij verder wil gaan. Dat de Heiland dit doet is alleen maar opdat de mannen Hem zullen dwingen naar binnen te gaan. Mag u ook aanhouden bij de Heere: “Heere, open ook mijn ogen”? De Heere laat Zich zo gaarne verbidden. Wij lezen dat in die weg het wonder gebeurt. Onder het breken van het brood opent de Heere hun ogen en zien ze Zijn doorboorde handen. En zij kenden Hem. Wat een blijdschap moet er in hun hart gekomen zijn. Ze kunnen niet tot de volgende dag wachten om naar Jeruzalem terug te gaan om te vertellen hoe Hij hun bekend is geworden in het breken van het brood. Zijn uw (geloofs)ogen reeds geopend voor de verhoogde Middelaar? Om dan zo een Paasgetuige te mogen worden van deze Koning en het te zingen: “Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest”?       

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl                                                

Go to top