• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Corona maatregelen

Update: 16 oktober 2020. Extra Corona-maatregelen.

De kerkenraad en kerkvoogdij hebben in hun gezamenlijke vergadering van 16 oktober j.l. met het oog op de aangescherpte corona-maatregelen van de regering besloten u te vragen zich aan de volgende extra maatregelen te houden, welke gelden voor D.V. de komende twee zondagen:

 1. Voor de komende twee zondagen worden alleen de jonge gezinnen die nog één of meer kinderen hebben in de basisschoolleeftijd uitgenodigd. Ook de oudere kinderen in het gezin mogen dan meekomen. Het hele gezin wordt dus uitgenodigd. U dient de lettergroep aan te houden zoals vermeld in de kerkbode. ’s Morgens H t/m Z en ’s middags A t/m G. De individueel gemaakte afspraken komen hiermee te vervallen. Mocht het aantal van dertig volwassenen in een kerkdienst langer dan de komende twee weken nodig zijn is het wel het uitgangspunt van de kerkenraad dat vanaf D.V. 1 november elk lid der gemeente even vaak kan opgaan naar Gods huis.   
 2. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen, tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapjes mee te nemen.
 3. Bij elke dienst zijn er in de consistorie naast de predikant één ouderling en één diaken aanwezig. De kerkenraad komt zonder mondkapje de kerk binnen.
 4. Diegenen die niet onder één dak wonen (ook bij families) dienen zich strikt aan de 1,5 meter dienen te houden.
 5. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk! Ga hier niet lichtzinnig mee om!

Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen. De predikant zal voor de preek en na de preek één psalm opgeven.

Wanneer u niet wilt zingen, dan kunt u dat bij binnenkomst aangeven en dan wordt u een plaats toegewezen in het verenigingsgebouw, waar niet gezongen wordt.

Extra Bijbellezing;

Op D.V. woensdag 21 oktober a.s., wordt er een extra Bijbellezing gehouden voor diegenen, die op de zondag niet uitgenodigd zijn. Hiervoor moet u zich via de website van onze gemeente wel aanmelden, omdat er maximaal 45 plaatsen door volwassenen bezet mogen worden. Deze Bijbellezing komt in de plaats van de contactmiddag.

Catechisaties;

Vanwege de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties. In de week na de herfstvakantie zullen de catechisaties wel worden gegeven, voor alle groepen t/m 18 jaar. Voor de groep vanaf 18 jaar en de belijdeniscatechisatie geldt dat nadere mededelingen nog volgen.

Huisbezoeken;

Alle huisbezoeken vervallen tot nadere kennisgeving. Wilt u wel graag huisbezoek ontvangen, laat het uw scriba weten.

Pastorale bezoeken door predikant;

Niet-dringend noodzakelijke bezoeken worden tijdelijk uitgesteld, voor andere bezoeken geldt dat er altijd tevoren telefonisch contact zal zijn. Schroomt u niet in geval van ziekte en zorgen contact op te nemen.

Verenigingen;

Alle verenigingen worden tot nader bericht afgelast, behalve de jongens- en meisjesvereniging en tienerclub.

Corona;

Wilt u wanneer er in uw gezin corona is vastgesteld, dit melden bij uw scriba?

Als er van corona sprake is in de familie en het betreft familie van catechisanten, graag hierover overleg met de predikant.

Wilt u de website van onze gemeente blijven raadplegen daar wijzigingen van de maatregelen de komende week, zich snel kunnen opvolgen.

 

Update: 2 oktober 2020. Corona Maatregelen.

Voor de zondagen in oktober wordt u ook weer uitgenodigd per lettergroep. Achternamen beginnend met H t/m Z voor de morgendienst en A t/m G voor de middagdienst. Bij de zondagse diensten in de kerkbode zijn nu de lettergroepen genoemd die uitgenodigd zijn. Hier kunt u het altijd nakijken, in welke dienst u verwacht wordt.

Voor de maand november wisselen we de groepen om. Deze opzet heeft ook de afgelopen maand goed gewerkt en hiermee kan de 1,5 meter gewaarborgd worden. Wij vragen u daarom, u echt aan de lettergroepen te houden en ga niet onderling ruilen, daar dit de 1,5 meter in de weg kan zitten.

De kerkenraad wil u er op wijzen dat volgens protocol gezinsleden inwonend onder één dak bij elkaar in de kerk mogen zitten. Maar dat diegenen die niet onder een dak wonen wel zich aan de 1,5 meter dienen te houden. Wilt u hierin uw verantwoordelijkheid nemen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

De kerkenraad vraagt u om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijk ook op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurd vanaf de voorste bank en dan naar achter, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Er worden in de dienst twee psalmverzen gezongen.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecte staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes. Bij ‘hoge nood’ meld u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren. Voor degenen die van ver komen hebben we dan wel een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

Meditatie       

“Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen:
Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”.

Psalm 122 : 1

David heeft de 122e Psalm gedicht opdat de kinderen Israëls deze zouden zingen als zij naar de tabernakel (later de tempel) in Jeruzalem optrokken ten tijde van de feesten. Wij lezen in het eerste vers over de blijdschap van de koning als hij ziet dat de schare opgaat naar Gods huis.

 1. Een koning die zich verblijdt

David, door de Heilige Geest geïnspireerd, mag het zeggen: “Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”. Als een goede koning heeft David zijn onderdanen lief en weet hij dat het goede alleen van de Heere ontvangen kan worden en alleen in Gods huis gevonden kan worden. Daarbij komt dat David een koning is die zelf de Heere mag vrezen. Daarom verblijdt hij zich als hij mag zien dat zijn onderdanen de Heere zoeken in Zijn huis. Hij weet dat daardoor ook Gods Naam wordt verheerlijkt.

David is echter niet zo maar een vrome koning geweest. De Heere heeft hem beloofd dat zijn zaad eeuwig zou regeren. Deze belofte is vervuld in de Heere Jezus Christus, Davids grote Zoon. Van Hem is David een type. Dat wil zeggen dat er vele dingen in Davids leven zijn die heenwijzen naar Christus en in Hem hun heerlijke vervulling krijgen. Dat geldt ook voor de woorden: “Ik verblijd mij in degenen die tot Mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”. Wat verblijdt de Heiland Zich daarin, als van nature verloren zondaren Hem niet meer kunnen missen en naar Zijn huis komen om daar de Heere te zoeken. Hoe heeft Hij het gezegd dat degenen die Hem zoeken, Hem zullen vinden en dat degenen die tot Hem komen geenszins uitgeworpen zullen worden. Waar zondaren behouden mogen worden en in Christus met de Vader verzoend worden, wordt Christus daar niet alleen Zelf door verheerlijkt, maar ook Zijn Vader. En als de Heere Jezus Zich in deze dingen verblijdt, verblijdt Hij Zich in Zijn eigen werk en in het werk van God de Vader en van God de Heilige Geest. Want als het gezongen mag worden: “Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”, is dat omdat de Heere Zelf zondaarsogen heeft geopend voor hun schuld en zonden en de lust en liefde in het hart heeft gegeven om op te gaan.

 1. Een schare die opgaat

Wij lezen ook over wie David zich mag verblijden: over degenen die zeggen: “Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”. Wie waren dat? De kinderen Israëls. Zij zongen deze woorden als zij, onder andere bij de grote feesten, optrokken naar Gods huis. En daarbij mochten zij weten dat in het heiligdom de Heere Zelf woonde. Daar werden de offers gebracht. Daar schonk de Heere Zijn liefde, Zijn genade en Zijn vergeving. Daar openbaarde de Heere Zichzelf aan arme zondaren, die met een verbroken hart hun schuld voor de Heere beleden en Hem om genade smeekten. Daar werden zondaren vrijgesproken en werd het gezongen: “Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust; de hitte van Uw gramschap is geblust”.

Nu is er een tweeërlei opgaan naar Gods huis. Er is een opgaan uit gewoonte. En die gewoonte is goed. Maar er is ook een opgaan met verlangen. En dat verlangen is ons van nature vreemd. Ten diepste kent niemand de begeerte om in het huis des Heeren te gaan. Wij moeten zelfs zeggen dat wij – al in het paradijs – in Adam uit het huis des Heeren zijn gegaan en dat wij dagelijks verder bij de Heere vandaan gaan. Dan is het genade als wij nog mogen opgaan naar Gods huis, zelfs al is dat uit gewoonte. Maar het is een wonder als we mogen opgaan met een hart dat vervuld is met vurig zielsverlangen. Dat verlangen werkt de Heere Zelf in zondaarsharten door Zijn Woord en Geest. Dat verlangen is noodzakelijk. Om dat verlangen mag gebeden worden. En dat verlangen wordt gewerkt als de Heere mensen laat zien wie wij zijn zonder God en wat er van ons moet worden zonder God. Dan komt mijn ongerechtigheid aan het licht, dan wordt Gods gramschap gevoeld, dan wordt een Borg onmisbaar in ons leven. Dan wordt het een wonder dat de Heere de deuren van Zijn huis nog openstelt en dat daar de boodschap van zonde en genade mag klinken. En dat nu in Christus, Die het huis Zijns Vaders wilde verlaten om te lijden en te sterven opdat er door Zijn offer weer plaats zou komen in het huis Zijns Vaders voor verloren zondaren. En waar Christus Zich op hun gebeden openbaart aan hun zielen, daar is het dat zondaren waarlijk vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Daar worden zondaren waarlijk verblijd.

Mogen u en jij gerekend worden onder degenen die met verlangen zeggen: “Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”? Dan zal er blijdschap zijn in de hemel. En in die blijdschap zal de Heere allen, die het van Hem hebben leren verwachten, doen delen.

                           

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.      

Go to top