• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Update Corona november 2021. Afschaling naar de helft van de gemeente per dienst.
Update: 03-12-2021

 • Voor de zondagse kerkdiensten in december wijzigt de lettergroep indeling naar 09.30 u. (H t/m Z) en 14.30 u. (A t/m G).

Aanvulling: 27-11-2021 10:00

 • De huidige lettergroep indeling blijft van kracht.
 • Verenigingen 18+ komen niet meer samen in het verenigingsgebouw maar op 1,5 meter in de kerkzaal.
 • Wanneer u vijf dagen voorafgaand aan de kerkdienst in contact bent geweest met een besmet persoon of er de minste verdenking is op een besmettingsrisico, ook al behoeft u formeel niet in quarantaine of hebt u (nog) geen klachten, kom dan niet naar de kerk of doe direct voorafgaande aan de kerkdienst een zelftest.
 • Ook bij de minste klachten, neem uw verantwoordelijkheid en luister thuis mee. Veel besmettingen ontstaan door besmette mensen die geen afwijkende klachten ervaren. Maar het begint vaak reeds met wat hoesten of een zeer lichte verkoudheid die niet te onderscheiden is van een ‘normale’ verkoudheid.
 • Voor kwetsbaren, vanwege leeftijd of onderliggende ziekten raden we u aan om thuis mee te luisteren.

Update: 13-11-2021 13:00

Geliefde Gemeente,

Als kerkelijke gemeente worstelen we met de gevolgen van de maatregelen die de kerkenraad heeft moeten nemen als gevolg van de coronapandemie. De gevolgen voor onze kerkelijke gemeente doen ons allemaal pijn. We belijden dat de Heere alles bestuurt in ons leven. Het is onze stellige overtuiging dat de Heere spreekt. En wel in het bijzonder tot ons, de kerk. Daarom is van het grootste belang dat wij ons verootmoedigen, bekeren en de Heere smeken om genade. Alleen dan is er verwachting en toekomstperspectief.

Het is onze dure taak om in afhankelijkheid van de HEERE het goede voor Zijn gemeente te zoeken.  Biddend heeft de kerkenraad weer maatregelen moeten nemen voor onze gemeente.  Naarmate de tijd vordert, neemt de nood toe. Dat kan ook niet anders, want het is Gods wil dat we op Zijn dag samenkomen. Het is onze schuld voor de Heere dat dit zo ernstig is beperkt.

In haar besluitvorming heeft de kerkenraad ook geworsteld met dit moeilijke vraagstuk. Zo heeft de kerkenraad in de laatste vergadering besloten om met ingang van D.V. zondag 14 november a.s. af te schalen naar de helft van de gemeente per kerkdienst.  

Om te komen tot een optimale bezetting van het kerkgebouw op 1,5 meter, hebben we uw medewerking nodig;

 1. Wij verzoeken u om op tijd te komen i.v.m. te veel opstopping vlak voor de dienst. Zeker nu er weer veel exacter op 1,5 meter geplaatst moet gaan worden door de kosters, is daarvoor ook tijd en rust nodig. De diensten moeten immers ook op tijd kunnen beginnen. Zorg dat u vroeg genoeg voor aanvang van de dienst aanwezig bent.
 2. Gezinnen die onder één dak wonen graag ook als geheel binnenkomen, zodat u dan ook bij elkaar geplaatst kunt worden. Nu zijn er diverse gezinnen waarvan de oudere kinderen op eigen gelegenheid komen en er niet op elkaar wordt gewacht. Dan ontstaan er meer eenheden en is er onnodig verlies aan effectieve zitplaatsen vanwege de 1,5 meter richtlijn.
 3. Gezinnen waar opgepast moet worden op jonge kinderen, wordt de gelegenheid gegeven om beide diensten te bezoeken, zodat beide ouders en kinderen éénmaal naar de kerk kunnen komen.
 4. Bij het ingaan van de kerk ontsmet u uw handen en worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapje mee te nemen.
 5. Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen.
 6. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk, maar blijf dan thuis luisteren! Ook wanneer er één in uw gezin klachten heeft, blijft u met het hele gezin thuis. Ga hier niet lichtzinnig mee om!
 7. Vakantiegangers kunnen wij vanwege de ruimte jammer genoeg niet toelaten. Alleen als b.v. familie of vrienden bij u logeren dan kunnen zij met u de dienst bezoeken.
 8. De kerkenraad vraagt u om eventuele coronabesmettingen te melden bij uw scriba en besmettingen van catechisanten te melden bij  onze dominee.
 9. Wij vragen u met regelmaat onze website te raadplegen.
 10. De verenigingen gaan onder de voorwaarde van de 1,5 meter regel gewoon door. Ook bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
 11. Ook gaan de huisbezoeken gewoon door. Indien u i.v.m. corona geen huisbezoek wenst, dan kunt u dit melden bij uw scriba.

Lettergroepenindeling:

De gemeente wordt gesplitst in de lettergroepen A t/m G en H t/m Z.

Zondag 14 november 2021

9.30 uur (A t/m G) en 14.30 uur (H t/m Z)

Zondag 21 november 2021

9.30 uur (A t/m G) en 14.30 uur (H t/m Z)

Maandelijks worden de lettergroepen gewisseld. Bent u de ene maand s’morgens naar de kerk geweest, dan bent u de volgende maand s’middags aan de beurt.

De kerkenraad hoopt dat u in getrouwheid mag opkomen om het Woord dat wijs maakt tot zaligheid te horen.


We rekenen op uw aller medewerking, waarvoor dank,

Uw Kerkenraad, Kosters en Kerkvoogden.

Meditatie

Sola Scriptura

Naar aanleiding van Psalm 119:89:

“O HEERE, Uw Woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen”.

Wij beleven moeilijke tijden. Door het coronavirus zijn veel mensen ziek geworden of zelfs gestorven. Het maatschappelijk leven, het economisch leven, maar ook het kerkelijk leven zijn langdurig ontwricht geweest.

Er zijn ook andere ontwikkelingen waarop gewezen kan worden, zoals bijvoorbeeld de zorg om de schepping. Ook kunnen wij denken aan de sterk anti-Christelijke geest die de harten van de mensen in beslag lijkt genomen te hebben en die zich opdringt aan ons allen. Wij leven in een cultuur waarin Gods Woord ontbreekt, waarin de liefde wijkt, waarin het materialisme hoogtij viert en waarin de mens zichzelf tot norm is.

Toch zingen wij het met de woorden van Psalm 119:45 (berijmd): “Deez’ aard’ is hecht, door Uwe hand bereid; haar stand blijft vast, al wiss’len haar tonelen”. En het is waar: de tonelen van deze aarde wisselen. Ouderen onder ons moeten wellicht soms wel eens denken dat zij in een geheel andere wereld leven dan waarin zij geboren zijn. Een onlangs overleden predikant vertelde mij eerder dit jaar dat hij nog meegemaakt had dat de bestuurder van de tram in een stad afriep waar men moest uitstappen als men een kerk wilde bezoeken voor een Bijbellezing. Dat was ruim zestig jaar geleden. In dezelfde stad worden nu kerken afgebroken en werd een paar jaar geleden in een voormalige kerk door de meest seculiere partij in ons land de verkiezingsoverwinning gevierd, terwijl de diskjockey op de voormalige kansel de muziek bediende….

Alles verandert, soms zelfs ook in het kerkelijk leven. Eén ding verandert echter niet en dat is het Woord Gods. Dat Woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Eer hemel en aarde waren geschapen was het Woord er al, want het Woord was in den beginne (Johannes 1:1). Het Woord was bij God en het Woord was God, wat ziet op Christus. En dat Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Als de Heere ons Zijn Woord openbaart dan komt Christus daarin tot ons in het gewaad, in het kleed, van Zijn Woord. Dat Woord is eeuwig, omdat God eeuwig is. Dat Woord is eeuwig omdat het Gods Woord is.

Eer Adam was geschapen was het Woord er dus al. En dat Woord is ons in de tijd geopenbaard doordat heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, de woorden Gods hebben opgetekend (zie 2 Petrus 1:21). Nu kan er veel veranderen. De tijden veranderen en mensen veranderen. Eén ding verandert echter niet en dat is het Woord van de Heere. Dat Woord kan door mensen gesloten worden of zelfs veracht worden. Het kan op aarde miskend worden en soms wordt er zelfs aan dat Woord toe- of afgedaan. Uit alles blijkt dat het Woord niet bewaard wordt door mensenhanden, althans niet van nature. Maar al wordt het dan op aarde niet bewaard, het wordt wel door God bewaard, in de hemel. Dan mag het ook een grote troost zijn dat de Heere Zelf Zijn Kerk bewaart bij Zijn Woord. Waaraan is de Kerk die zalig wordt te kennen? Ik denk aan de woorden die de Heere Jezus spreekt in het Hogepriesterlijk gebed: “Zij hebben Uw Woord bewaard”. En als mensen Gods Woord bewaren is dat toch omdat de Heere Zelf de Zijnen bij Zijn Woord bewaart. Met Zijn Woord en Geest begeeft en verlaat Hij Zijn gelovigen niet. Wat is het daarom een grote zaak dat de Heere ons Zijn Woord heeft gegeven. Dat de Heere ons bracht onder het beslag van Zijn Woord en onder de beademing van het Woord. Mogelijk is dat pas later in ons leven gebeurd. Misschien mag dat van jongs af aan al gelden. Wat is het een grote zaak als Gods Woord ons van de wieg tot het graf mag vergezellen. Ik moet denken aan een ambtsdrager die op zijn sterfbed lag. Er was de trouwe zorg van zijn echtgenote. Er was het medeleven van zijn ambtsbroeders, familie en gemeenteleden. Hij verklaarde kort voor zijn sterven aan twee dingen genoeg te hebben. En dat was dat hij nu en dan wat water mocht drinken, maar ook dat Gods Woord naast hem lag. 

Het is een zegen dat de Heere ons Zijn Woord geeft. Want dat Woord kan ons wijs maken tot zaligheid. De Heere Jezus spreekt over het Woord als de Schriften die van Hem getuigen (Johannes 5:39). En Hij beveelt ons ook dat Woord te onderzoeken.

Van dat Woord zegt Guido de Brès (NGB, artikel 2) dat de Heere ons daarin te kennen geeft zo veel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer, en tot zaligheid der Zijnen. Daarom moeten in dat Woord onze gang en treden vast gemaakt zijn of worden. Juist ook om in de tijd waarin wij leven de geesten te beproeven of ze uit God zijn en om staande te kunnen blijven in de kwade dag.

Dan is het boven alles niet alleen nodig om hoorders en lezers van het Woord te zijn, maar door genade ook daders. Wat zou het groot zijn als er onder ons mogen zijn die mogen instemmen met de woorden van Guido de Brès in artikel 5 van de NGB waarin hij zegt dat de Heilige Geest in ons hart getuigenis heeft gegeven dat de Schriften van God zijn. Gevoelde u en jij al eens door het Woord gegrepen te zijn zodat het zwaard des Geestes kwam tot in de diepste uithoeken van uw hart? Dan verklaart het Woord u en jou schuldig, maar dan wil de Heere ook doorwerken en wil Christus Zich tot zaligheid aan uw ziel openbaren. Mag u en jij ervan zingen: “Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! Uit Uw bevelen krijg ik verstand; daarom haat ik alle leugenpaden” (Psalm 119:103 en 104 onberijmd)?

Lees daarom toch steeds, biddend om bekering en geloof, Gods Woord met ook het gebed dat de Heere uw gang en treden in Zijn Woord vast wil maken. 

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.                                                                                                                                                                                           

Go to top