• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Mededeling kerkenraad in verband met Coronavirus

Laatst gewijzigd: 21:00 25-07-2020

Bezetting kerkgebouw in vakantietijd

We krijgen als kerkenraad meerdere berichten dat gemeenteleden op vakantie gaan en andere gemeenteleden of vakantiegangers dan in hun plaats naar de kerk laten gaan. Het is niet de bedoeling dat iedereen dit zelf regelt. Wij willen hier structuur in aanbrengen om overzicht te houden en  eerlijkheid te betrachten naar een ieder van onze eigen gemeente zodat iedereen een gelijke mogelijkheid krijgt.

Allereerst dient iedereen zich te houden aan de huidige regeling van alfabetische indeling. (zie kerkbode juli)

Voor de zondagen in augustus wordt U opnieuw uitgenodigd per lettergroep. Achternamen beginnend met A t/m G voor de middagdienst en H t/m Z voor de morgendienst. Voor de Bijbellezing in augustus is er geen beperking m.b.t. een lettergroep.

Op de website is een opgave formulier geplaatst waarop u kunt aangeven wanneer u met vakantie bent. Ook kunnen diegenen die naast de bovenvermelde regeling zondags graag een extra 2e dienst willen bezoeken dit aangeven op hetzelfde formulier.
Het aan- en afmeldingsformulier kan ingestuurd worden tot de vrijdagavond voor de desbetreffende zondag.

Wij willen via de website dus het volgende gaan regelen:

 1. Eigen gemeenteleden kunnen opgeven wanneer men met vakantie is, of welke zondagen men niet aanwezig is.
 1. Ook kunnen eigen gemeenteleden zich opgeven wanneer zij twee maal op een zondag wensen op te gaan.
 2. Wij gaan de vrijkomende plaatsen opvullen met allereerst jonge gezinnen uit eigen gemeente op volgorde van aanmelding zodat vader en moeder allebei één keer per zondag kunnen opgaan.
 3. Daarna de andere eigen gemeenteleden die zich aangemeld hebben, zodat we de vrijgekomen plaatsen eerlijk verdelen. 
 4. Na aanmelding krijgt u altijd bericht of u wel of niet een extra plaats krijgt.
 5. Wij houden ons aan de maatregelen van de overheid. We verruimen deze dus niet. De huidige opzet loopt goed en wordt gehandhaafd.

Wij hebben oud-ouderling Koppelman bereid gevonden dit voor ons te coördineren. Daar zijn we erg blij mee.

Voor diegenen die geen internet hebben bestaat de mogelijkheid dit telefonisch met hem te regelen of via app of sms. Tel. 06-36483721

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Gasten/vakantiegangers

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat we u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden. U kunt met de diensten meeluisteren zondags om 9.30 uur en 14.30 uur via onze website: www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl om 9.30 uur en 14.30 uur.

Meditaties

In de maand juli hopen we op D.V. de volgende woensdagen om 19.30 uur een meditatie uit te zenden: 15 juli, 22 juli en 29 juli a.s..

Het zingen in de eredienst
Er is nog steeds geen (eind)advies van het RIVM. De beschikbare onderzoeksgegevens zijn nog ‘onvoldoende eenduidig’, aldus het RIVM.
Om die reden zijn (kleine) koren toegestaan.

Alles afwegend, heeft de kerkenraad besloten om beperkt te zingen, wat betekent dat er één psalm voor de preek en één psalm na de preek gezongen wordt.
 

Verruiming aanwezigheid in kerkdiensten

Wij zijn verblijd met de verruiming die de overheid nu biedt om vanaf juli kerkgebouwen weer open te stellen zonder vast maximum aan het aantal personen. Zo wordt het mogelijk dat onze gemeente weer éénmaal per zondag onder het Woord kan worden opgegaan. Het maximum wordt nu bepaald aan de hand van de ‘anderhalve meter’. Dit vraagt wel een stukje discipline en medewerking van u allen, om dit op een juiste en verantwoorde wijze mogelijk te maken. De kosters hebben berekend dat we ruim 100 mensen kunnen ontvangen tot maximaal 120, afhankelijk of er meer grotere gezinnen komen. Onderstaand geven wij de afspraken die strikt gevolgd dienen te worden om tot een verantwoord samenzijn rondom Gods Woord te mogen komen:

 • Voor de zondagen wordt U uitgenodigd per lettergroep. Achternamen beginnend met A t/m G voor de morgendienst en H t/m Z voor de middagdienst. Dit gedurende de maand juli. Voor de maand augustus wisselen we de groepen om. Voor de twee Bijbellezingen in augustus is er geen beperking m.b.t. een lettergroep. Kijk ook op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurd vanaf de voorste bank en dan naar achter, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten, ook al komt u heel vroeg!
 • Luid zingen is helaas niet toegestaan en over ingetogen zingen is nog geen duidelijkheid. Hierin wordt eerst het advies van het RIVM en de landelijke kerk afgewacht. Als deze negatief blijken zal de gemeentezang helaas achterwege gelaten moeten worden. Voor DV zondag 5 juli zult u hierover geïnformeerd worden via de website.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecte staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes. Bij ‘hoge nood’ meld u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren. Voor degenen die van ver komen hebben we dan wel een alternatief.

Wanneer blijkt dat bij de eerste zondag er plaatsen leeg blijven zullen wij de ruimte geven aan gezinnen met jonge kinderen waar oppas voor nodig is, dat de ouders ieder een dienst bezoeken. Dit onder de voorwaarde dat een gezinslid niet meer dan één dienst bezoekt.

We hopen en bidden dat hernieuwde opgang onder het Woord gezegend mag worden.

Dat voor ons allen mag gelden:

Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 


en 

Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.

Uw kerkenraad en kerkvoogdij.

 

Collecten:

Tijdens de eredienst behoort ook de inzameling van de gaven.
Nu een deel van de gemeente thuis meeluistert vraagt de kerkenraad u, om uw gaven voor 1e (kerkvoogdij) en 2e (diaconie) collecten en eventueel de derde collecte (zie kerkbode) apart te houden en deze periodiek over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij: NL43 RABO 0128 6210 87 en de Diaconie: NL12 RABO 01101 79 617 met duidelijke vermelding van de bestemming.

Meditatie - De God van Sem
Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem”.
Genesis 9 : 26 a 

Diep aangrijpend is de geschiedenis waarin de woorden van onze tekst klinken. Na de zondvloed waarbij de Heere Noach, als enige met zijn gezin heeft gespaard, is de aarde weer drooggevallen. Noach heeft de Heere geofferd en de Heere heeft bij het teken van de regenboog beloofd dat het aardrijk door zo’n zondvloed nooit meer getroffen zal worden, waarna Noach een akkerman begint te zijn en een wijngaard plant. Hij drinkt echter te veel van de wijn en één van zijn zonen, Cham, vindt zijn vader dronken en naakt in de tent. Cham laat zijn vader in zijn schande liggen en maakt deze zelfs aan zijn broers bekend, maar uit de handelwijze van Sem en Jafeth blijkt hun Godsvrucht. Met het hoofd achterwaarts gekeerd treden zij de tent binnen en zonder iets te willen zien van de schande van hun vader, bedekken zij hem.

Als Noach weer nuchter is en de Heere hem alles heeft geopenbaard, roept hij zijn zonen bij zich om tot hen te spreken. Daarbij is het niet Noach zelf die spreekt, maar moet hij de vloek en zegen op zijn zoons leggen in de naam des Heeren. En dan moet Noach Cham en zijn nageslacht vervloeken, terwijl Sem en Jafeth worden gezegend.  

In deze meditatie letten wij vooral op het eerste deel van de zegen die Noach over Sem uit mag spreken: “Gezegend zij de HEERE, de God van Sem”. Deze woorden betekenen niet dat Noach hier de Heere de zegen oplegt. Hoe zou dat ooit kunnen, dat de Allerhoogste God gezegend zou worden door het maaksel van Zijn handen. Het woord zegenen betekent hier echter dat Noach de Heere verheerlijkt. Dat is dan tegelijkertijd een wel heel bijzondere zegen voor Sem. Zijn zegen houdt in dat de Heere wordt verheerlijkt. Hoe blijkt hier dat als Gods volk gezegend wordt, hun God verheerlijkt wordt en dat waar de Heere aan Zijn eer komt, daarin ook de zegen ligt voor de Zijnen.                                                    

Wat is nu het grootste wonder voor Sem als hij deze woorden hoort? Dat de Heere, Die door de mond van Noach tot Sem spreekt, Zichzelf de God van Sem noemt. Is er iets wonderlijker denkbaar? Als wij bedenken wat dat betekent, kan alleen diepe verwondering overblijven. Dat betekent voor tijd en eeuwigheid de Heere toe te behoren. Dat betekent met ziel en lichaam de Heere toe te behoren. Dat betekent vergeving van zonden en een erfgenaam te zijn van het eeuwige leven. Mag u en jij ook weten dat de Heere Zich uw en jouw God noemt? Soms zeggen mensen zelf zo gemakkelijk dat de Heere hun God is, zonder dat het waar behoeft te zijn. Men zegt: ik ben wel een zondaar, maar de Heere Jezus is voor de zonden gestorven, en dus… Terwijl men met de wereld nog niet helemaal of zelfs helemaal niet heeft gebroken. Voor Sem mag iets anders gelden. Hij heeft het zelf uit Zijn mond gehoord. Mag u dat ook weten? En als u daar nog niet van weet, is het al uw verlangen geworden en uw bede? Omdat de Heere maakte dat u uzelf leerde kennen voor Zijn heilig Aangezicht? Omdat de Heere u leerde dat u alleen zalig kunt worden door het werk van de Heere Jezus? Omdat u bevreesd bent geworden voor de zonde? Zal de Heere dan Zijn zegen niet schenken? Zal Hij dan niet, op Zijn tijd en wijze en door Zijn Woord en Geest, tot uw ziel spreken in haar geween en het zeggen: “Ik ben uw heil alleen”? Waar dat mag gebeuren, zingen de gelovigen: “Verheerlijkt zij de hoogste God, Hij schenkt Zijn knecht een vreedzaam lot”. 

“Gezegend zij de HEERE, de God van Sem”. Dat betekent ook dat niet Sem de eer toekomt, maar alleen de Heere. Het is de Heere geweest Die Sem heeft gespaard in de dagen van de zondvloed en Die toen diepe indrukken in zijn ziel heeft achtergelaten van Zijn Majesteit, Zijn rechtvaardigheid en Zijn onverdiende liefde. Het is de Heere geweest Die maakte dat Sem zich niet wilde verontreinigen door ook maar iets van de naaktheid van zijn vader te zien toen deze dronken was, maar de schande van zijn vader bedekte door samen met Jafeth een kleed over hem te leggen. Sem wilde niet dat de Naam des Heeren en de naam van zijn vader nog meer door het slijk zouden worden gehaald. Dat zijn nu de vruchten waarvan, als het goed is tenminste, bij al Gods kinderen iets gevonden wordt. Ook bij u? En mag u dan ook zien dat die vruchten Gods eigen werk zijn zodat u alleen de Heere de eer kunt geven? Dan zal de Heere Zich ook niet schamen om uw God genoemd te worden.

“Gezegend zij de HEERE, de God van Sem”. Als Noach deze woorden spreekt is dat ook omdat Noach weet dat de Heere Zelf door middel van Sem en Jafeth, toen hij dronken was, zijn schande bedekt heeft. Achter Sems hand mag hij Gods hand zien. En Noach heeft nog verder mogen zien; hij heeft mogen zien op Hem Die uit Sem geboren zou worden en Die meer is dan Sem, de Heere Jezus Christus. Waar Sem zijn aangezicht van de zonde van zijn vader afwendde, geldt van de Heere Jezus dat Hij zelfs geen zonde heeft gekend. En zoals Sem de schande van zijn vader bedekte, zo komt de Heere Jezus, in een weg van recht en gerechtigheid, de schuld van de Zijnen te bedekken en te verzoenen. En omdat Noach behoorde bij hen die van verre mochten zien op de komende Christus; lezen wij in Hebreeën 11 toch dat de Heere ook hem, ondanks zijn schandelijke zonde, een erfgenaam der gerechtigheid noemt. De God van Sem is ook de God van Noach.

Is de God van Sem ook uw God en jouw God, zodat u het mag belijden: “Gezegend zij de HEERE, de God van Sem”? 

                           

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.     

Go to top