• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Corona maatregelen

Update: 29 oktober 2020.

Wijziging van de indeling in lettergroepen en extra Corona-maatregelen.

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 oktober j.l. met het oog op de aangescherpte corona-maatregelen van de regering, besloten u te vragen zich aan de volgende nieuwe lettergroepen-indeling en coronamaatregelen te houden, welke gelden voor D.V. de komende maand november:

 1. Voor de zondagen in november wordt u ook weer uitgenodigd per lettergroep. De huidige lettergroepen zijn gesplitst waardoor er vier groepen ontstaan:
  Achternamen beginnend met, A t/m D,  E t/m G,  H t/m P  en  R t/m Z. Hiermee is het aantal personen in de dienst voor de helft afgeschaald, maar dan zo, dat elk lid der gemeente even vaak kan opgaan naar Gods huis. Iedereen kan dan naar één dienst per twee zondagen.

  Omdat u maar één dienst per twee zondagen kunt bezoeken, roept de kerkenraad u op, om dan ook met een zo maximaal mogelijk aantal gezinsleden ter kerke te komen. De kerkenraad heeft bij de lettergroep-indeling hiermee rekening gehouden.

  Hieronder de diensten van de maand november a.s. met de lettergroep-indeling voor de zondagen en de diensten in de week. Hiermee komt de lettergroep-indeling in de kerkbode van november te vervallen.
  __________________________________________________ 

  Kerkdiensten Deo Volente

  Zondag 1 november

  09.30 u. (A t/m D) en 14.30 u. (E t/m G)

  Woensdag 4 november  Dankdag voor gewas en arbeid
  09.30 u. (H t/m P) en 19.30 u. (R t/m Z)

  Zondag 8 november

  09.30 u. (A t/m D) en 14.30 u. (E t/m G)

  Zondag 15 november
  09.30 u. (H t/m P) en 14.30 u. (R t/m Z)

  Woensdag 18 november Bijbellezing
  19.30 u.  Vrije toegang

  Zondag 22 november

  09.30 u. (A t/m D) en 14.30 u. (E t/m G)

  Woensdag 25 november Doopdienst
  19.30 u.   Alleen genodigden

  Zondag 29 november

  09.30 u. (H t/m P) en 14.30 u. (R t/m Z)

  Woensdag 2 december  
  19.30 u. Ds. K. Veldman uit Otterville Canada

  Collecte t.b.v. Stichting Evangelisatie Canada
  Vrije toegang
  __________________________________________________ 
 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapjes mee te nemen.
 2. Bij elke dienst zijn er in de consistorie naast de predikant één ouderling en één diaken aanwezig.
 3. Diegenen die niet onder één dak wonen (ook bij families) dienen zich strikt aan de 1,5 meter te houden.
 4. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk! Ga hier niet lichtzinnig mee om!

Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen. De predikant zal voor de preek en na de preek één psalm opgeven.

Wanneer u niet wilt zingen, dan kunt u dat bij binnenkomst aangeven en dan wordt u een plaats toegewezen in het verenigingsgebouw, waar niet gezongen wordt.

Catechisaties.

De catechisaties gaan door, voor alle groepen t/m 18 jaar. Voor de groep vanaf 18 jaar en de belijdeniscatechisatie geldt dat nadere mededelingen nog volgen.

Huisbezoeken.

Alle huisbezoeken vervallen tot nadere kennisgeving. Wilt u wel graag huisbezoek ontvangen, laat het uw scriba weten.

Pastorale bezoeken door predikant.

Niet-dringend noodzakelijke bezoeken worden tijdelijk uitgesteld, voor andere bezoeken geldt dat er altijd tevoren telefonisch contact zal zijn. Schroomt u niet in geval van ziekte en zorgen contact op te nemen.

Verenigingen.

Alle verenigingen worden tot nader bericht afgelast, behalve de jongens- en meisjesvereniging en tienerclub.

Corona.

Wilt u wanneer er in uw gezin corona is vastgesteld, dit melden bij uw scriba?

Als er van corona sprake is in de familie en het betreft familie van catechisanten, graag hierover overleg met de predikant.

Wilt u de website van onze gemeente blijven raadplegen omdat wijzigingen van de maatregelen de komende week, zich snel kunnen opvolgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

 

De kerkenraad vraagt u ook om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijkt u ook regelmatig op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurt vanaf de voorste bank en dan naar achteren, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecten staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes.         
  Bij ‘hoge nood’ meldt u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en het gebouw volledig bezet zijn op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren. Voor degenen die van ver komen hebben we een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

Meditatie

De troost van het klaaghuis

Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart ”.
Prediker 7 : 2 

Koning Salomo was door de Heere begiftigd met uitzonderlijke wijsheid. De Bijbelboeken Spreuken en Prediker getuigen daar ook van. Toch is het woord van onze overdenking een woord, dat weliswaar door Salomo gesproken en door Gods Geest geïnspireerd is, maar toch wel vragen oproept. Want wie zal er uit zichzelf liever naar een klaaghuis gaan dan naar een huis des maaltijds? Een mens verkiest toch van nature het gaan naar een verjaardag, receptie, of trouwerij boven het afleggen van een rouwbezoek of het gaan naar een begrafenis?

Als een mens moet gaan naar het klaaghuis is dat immers omdat iemand weggerukt is uit het land der levenden; en dat is toch een verdrietige en diepingrijpende gebeurtenis? En de dood is de koning der verschrikking en de laatste vijand. Wij lezen niet voor niets in Gods Woord dat in het stille graf door niemand ’s Heeren lof wordt bezongen (Psalm 115).

Daar komt nog wat bij. Het is Salomo zelf geweest, die, eveneens door Gods Geest geïnspireerd, heeft geschreven dat het een gave Gods is als een mens eet en drinkt en van het goede van zijn arbeid geniet (Prediker 3:13). En dezelfde Salomo zal later in het Predikerboek getuigen dat de jongelingen zich in hun jeugd mogen verblijden (Prediker 11:9).

Hoewel deze dingen waar zijn, is er toch een zaak die te verkiezen is boven het gaan in het huis des maaltijds en dat is te gaan in het klaaghuis. Uiteindelijk strekt dat meer tot de eer des Heeren. Als het er echt op aankomt is dat meer tot heil van onze onsterfelijke ziel. Wat is de reden daarvan? Is die reden niet dat op verjaardagen, recepties en trouwerijen maar zelden gesproken wordt over het ene Nodige, hoewel dat niet onmogelijk is? Weliswaar kan het bij een begrafenis soms ook lijken op een reünie als neven, nichten en bekenden na de begrafenis over van alles kunnen spreken behalve over Gods Woord. Niettemin moet Salomo er toch in zijn, van de Heere verkregen, wijsheid van spreken dat het beter is te gaan in het klaaghuis. Daar worden wij namelijk bepaald bij de werkelijkheid die voor ons allen geldt en dat is dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar ieder mens naar zijn eeuwig huis gaat. Daar worden wij erbij bepaald dat ons leven op aarde gegeven is ter voorbereiding op de eeuwigheid die nimmer zal eindigen. Wij maken van nature de fout te denken dat het leven dat wij op aarde leiden de enige werkelijkheid is en dat wie gestorven is van die werkelijkheid geen deel meer uitmaakt. Het laatste kan waar zijn, maar het eerste beslist niet. De diepste werkelijkheid van ons bestaan is dat voor ons allen na dit tijdelijke leven of het eeuwig wel of het eeuwig wee wacht. Daarom geldt veel meer dan voor een receptie of verjaardag, dat een begrafenis ons bepaalt bij de diepste werkelijkheid van ons bestaan. Is dat ook niet de laatste maanden gebleken? Verjaardagen werden vanwege het coronavirus niet gevierd, trouwerijen en doopdiensten soms uitgesteld, maar dat gold niet voor één begrafenis. Heeft ons dat niet iets te zeggen? Krijgen jonge kinderen niet de eerste indrukken van de broosheid en eindigheid van hun bestaan als een opa of oma komt te sterven? Zijn sterfgevallen die kinderen meemaken niet meer dan eens door de Heere gebruikt om kinderharten te vernieuwen? Ik herinner mij de uitspraak van een jongen die als hovenier op een begraafplaats werkte en vertelde dat hij de Heere dankbaar was dat hij juist dat werk van Hem had gekregen. Zo werd hij steeds herinnerd aan de eindigheid van zijn eigen leven. Nu verandert een sterven ons hart niet en ook het klaaghuis doet dat niet. Uiteindelijk vernieuwt alleen de Heere het verdorven hart. Daarom mag het wel de hartelijke bede zijn na een sterven dat de Heere niet alleen zal vertroosten, maar ook dat Hij de roepstem die van het sterven uitgaat aan het hart wil heiligen. Een mens kan, na in het klaaghuis te zijn geweest, namelijk ook in opstand komen of zo in verdriet gedompeld zijn dat hij of zij alleen nog kan vluchten in herinneringen. Soms wordt ook gepoogd het verdriet weg te drukken. Als de Heere Zelf ons echter in het klaaghuis ontmoet wordt het anders. Dan peilen wij wat de diepste oorzaak is van het sterven en van het verlies dat wij moeten lijden en die oorzaak is de zondeschuld. Doelt Salomo daar niet op als hij zegt: “… en de levende legt het in zijn hart”? De dode zondaar weent en klaagt wel, maar doet dat op vleselijke wijze. Gebeurde dat ook niet in het huis waar het dochtertje van Jaïrus opgebaard was, totdat de Heere Jezus daar kwam? Gebeurde hetzelfde niet door de dochters van Jeruzalem toen de Heiland hen passeerde op de kruisweg? De levend gemaakte zondaar leert echter, door en bij het licht van Gods Geest, zien wat de diepste reden is van alle smart. Het is de zonde die scheiding maakt tussen de mens en zijn Schepper en tussen mensen onderling. Uiteindelijk is de zonde er ook de oorzaak van dat geliefden in het stervensuur van elkaar gescheiden worden. Mogelijk zijn er onder de lezers die in groot verdriet zijn vanwege het verlies van een geliefde. Dan past het niet om vele woorden te zeggen. Toch zal het verder moeten komen in uw leven. Dat het uw grootste nood zal worden dat u wat uzelf betreft voor eeuwig van God gescheiden moet zijn vanwege de zonde. Zag jij het ook al dat de Zone Gods moest sterven vanwege jouw zonden? Immers, eer dat God uw, jouw en mijn zonde ongestraft liet, strafte Hij ze aan Zijn Zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises. Wat is die ontdekking nodig in ons aller leven en wat blijft deze nodig. Zult u en jij de Heere daar gedurig om vragen? Opdat er in die weg plaats komt in ons hart voor Hem, Gods eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Als er Eén is Die weet wat een klaaghuis is, is Hij het. Heeft de Heere Jezus niet Zelf geweend vanwege het sterven van Lazarus? Heeft Hij niet het onpeilbare verdriet aanschouwd toen Hij het sterfhuis binnenging waar het dochtertje van Jaïrus was opgebaard? Zou Hij Die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Zijns Vaders niet de smart zien van hen die hun geliefden moeten missen en dat niet kunnen?

Moeten wij op deze plaats ook niet denken aan het sterven van Christus Zelf? Hoe groot was het verdriet niet bij de Zijnen toen zij hun Meester moesten begraven. Verging met Hem niet al hun hoop in het graf? Pas later mochten zij ten volle de betekenis verstaan van de woorden die de Heere Jezus tevoren had gesproken: “En gij dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen” (Johannes 16:22). Hij moest sterven, opdat degenen die om hun zonden treuren, vertroost zouden worden. Hij moest de Wet vervullen in plaats van de Zijnen en voor hen de dood ingaan opdat aan Gods gerechtigheid genoeg zou worden gedaan. Hij liet Zich kruisigen opdat Zijn lichaam zou zijn tot spijs en Zijn bloed tot drank voor allen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. 

Uiteindelijk is Hij de Enige Die kan troosten. Het is goed als mensen met ons meeleven in dagen van rouw, toch zijn zij maar moeilijke vertroosters. God de Vader kan en wil echter, in de Zoon Zijner liefde, tot een Man zijn voor weduwen en tot een Vader voor wezen. Niet alleen wil de Heere vertroosten met het oog op de tijd. Meer nog wil de Heere Jezus vertroosten met het oog op de eeuwigheid door Zichzelf met Zijn schatten van gerechtigheid, vergeving, zaligheid en eeuwig leven aan de Zijnen te openbaren. Mag deze troost uw deel zijn? Mag jij weten niet meer van jezelf te zijn, maar het wettig eigendom des Heeren? Waar dat nog niet gebeurd is, maar de Heere Jezus wel verwacht wordt zal Hij toch komen. Vaak wordt gevreesd dat dat niet zal gebeuren. Nooit kwam Hij echter te laat. Kwam Hij te laat in het huis van Maria en Martha? Was het te laat voor de moordenaar aan het kruis? Ontvingen de arbeiders die in de gelijkenis te elfder ure door de heer van de wijngaard geroepen werden om in zijn wijngaard te arbeiden niet eenzelfde deel als de anderen? (Matthéüs 20:1-16).   

Menigmaal is het klaaghuis de plaats waar Gods wondere trouw, door alle tranen heen, toch het diepst wordt ervaren. Menigmaal is het de plaats waar gehoord mag worden dat de Koning der Kerk de Zijnen vergadert en waar gehoord mag worden van de hoop die er mocht zijn in degene die in de Heere ontslapen is. Daarom is het zo noodzakelijk te weten waarheen de reis zal zijn als ons stervensuur aanbreekt en ook om daarover gesproken te hebben. Niet alleen met het oog op onszelf, maar ook met het oog op de nabestaanden. Opdat in het klaaghuis dan toch die troostrijke woorden mogen klinken waarover de apostel Paulus schreef aan de Thessalonicenzen: ”Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen vóórkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Mag u uit deze troost leven? Dan verstaat u dat het uiteindelijk toch verkieslijker is te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. 

                           

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.     

Go to top