• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Corona maatregelen

Update: 18 december 2020

 

Wijzigingen met betrekking tot de afgelopen week afgekondigde lockdown

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 18 december j.l. met het oog op de afgelopen week afgekondigde lockdown de volgende maatregelen moeten nemen. Wij hebben enkele dringende verzoeken aan u. Allereerst willen wij de ernst van de situatie met u delen. De besmettingen nemen fors toe, ook in eigen gemeente. Wij voelen als kerkenraad een grote verantwoordelijkheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel.
Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu de situatie de afgelopen periode zeer verslechterd is. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om u te blijven wijzen op uw verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten.

Daarom graag aandacht voor de volgende maatregelen:

We moeten in aantal afschalen tot 30 volwassenen. We gaan de komende zondag kijken hoe het gaat. Is het aantal volwassenen nog echt ver boven de 30 dan zullen we andere regelingen moeten treffen.

Met dit als basis verzoeken wij u het volgende:

 • De lettergroepen zoals verwoord in de kerkbode blijven onveranderd. Met de mogelijke verandering dat de oudejaarsdienst afhankelijk van het aantal genodigden(nabestaanden van de overledenen), alleen voor genodigden zal zijn. In dat geval schuiven de lettergroepen een dienst door.
  Wij verzoeken u de website met enige regelmaat te raadplegen.
 • Wij verzoeken diegene die thuis goed kunnen luisteren dan ook thuis te blijven, maar bent u alleenstaande of eenzaam wordt u uitgenodigd naar de kerk te komen.
 • Is er een grote lust om op te gaan naar Gods huis, kunt u te kerke gaan.
 • De kerkenraad zal tijdens de diensten met predikant en één ouderling en één diaken aanwezig zijn.
 • Wilt u, als er zich bij u of in uw gezin of directe omgeving, ook maar enigszins klachten of verdenkingen voordoen, uw verantwoordelijkheid nemen en niet ter kerke komen.

Catechisaties en verenigingen

Al de catechisaties (behalve de belijdeniscatechese) en verenigingen gaan tot nader orde niet door. We hopen D.V. na de 19e januari a.s. weer te kunnen beginnen.


Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapjes mee te nemen.
 2. Bij elke dienst zijn er in de consistorie naast de predikant één ouderling en één diaken aanwezig.
 3. Diegenen die niet onder één dak wonen (ook bij families) dienen zich strikt aan de 1,5 meter te houden.
 4. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk! Ga hier niet lichtzinnig mee om!

Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen. De predikant zal voor de preek en na de preek één psalm opgeven.

Huisbezoeken

Alle huisbezoeken vervallen tot nadere kennisgeving. Wilt u wel graag huisbezoek ontvangen, laat het uw scriba weten.

Pastorale bezoeken door predikant

Niet-dringend noodzakelijke bezoeken worden tijdelijk uitgesteld, voor andere bezoeken geldt dat er altijd tevoren telefonisch contact zal zijn. Schroomt u niet in geval van ziekte en zorgen contact op te nemen.

Corona

Wilt u wanneer er in uw gezin corona is vastgesteld, dit melden bij uw scriba?

Als er van corona sprake is in de familie en het betreft familie van catechisanten, graag hierover overleg met de predikant.

Wilt u de website van onze gemeente blijven raadplegen omdat wijzigingen van de maatregelen de komende week, zich snel kunnen opvolgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

 

De kerkenraad vraagt u ook, om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijkt u ook regelmatig op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurt vanaf de voorste bank en dan naar achteren, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecten staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes.
  Bij ‘hoge nood’ meldt u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en het gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren.
  Voor degenen die van ver komen hebben we een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

Meditatie

Een enige Herder

En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn Knecht David; Die zal hen weiden en Die zal hun tot een Herder zijn. En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen; Ik, de HEERE, heb het gesproken.” Ezechiël 34: 23,24

Ezechiël 34: 23,24            

 

De meeste mensen weten wel dat de Heere Jezus Zichzelf de Goede Herder noemt en dat Hij Zijn kinderen schapen noemt. In Ezechiël 34 lezen wij dat, bijna zes eeuwen voor de geboorte van de Heere Jezus, door de profeet al is voorzegd dat de Goede Herder geboren zou worden. Dat gebeurde in Babel, heel kort nadat het volk van Juda in ballingschap was weggevoerd. Wij lezen daarover in Ezechiël 33. Ezechiël hoort daar het bericht dat de stad Jeruzalem is verwoest en de tempel en het paleis van de koning tot een ruïne zijn geworden. Het bloed van velen heeft gevloeid. Van degenen die in de strijd mochten overleven, zijn velen als gegijzelden weggevoerd naar het verre Babel. Waarom is dat alles gebeurd? Het is een oordeel van de Heere over Zijn volk. Het volk overtrad de geboden des Heeren. Zij hielden Gods dag niet en dienden de afgoden. Degenen die wel in het bijzonder schuldig waren, zijn de koningen van Juda en Israël. Zij worden in het Oude Testament de herders van het volk genoemd. De koningen moesten dus als herders de schapen weiden. Zij hadden de schapen, hun onderdanen dus, moeten voorgaan in de dienst aan de Heere. Zij hadden de afgoden moeten uitroeien en de zondaars moeten bestraffen. Zij hadden moeten luisteren naar de profeten en het volk erop moeten wijzen dat zij zich zouden bekeren. Op een enkele vrome koning na, zoals Hizkia, hebben zij dat echter nagelaten. Integendeel: de koningen gingen zelf voorop in de zondedienst. Daarom noemt de Heere ze slechte herders, die alleen maar zichzelf weiden. Toch belooft de Heere dat Hij na zeventig jaar van ballingschap het volk zal verlossen. Hoe komt dat? Dat lag niet aan de vroomheid van het volk, maar heeft alles te maken met Die allervolmaakste Herder van Wie de Heere hier belooft dat Hij zal komen. Deze Herder is de Heere Jezus. Omdat Hij uit het huis van koning David geboren zal worden, noemt de Heere Hem hier ‘Mijn Knecht David’. Hij zal een goede Koning zijn voor Zijn schapen, Die eeuwig zal regeren. Om de Goede Herder der schapen te zijn, is de Heere Jezus geboren in een stal. Om dat te zijn is Hij ook als een Lam ter slachting geleid om te sterven voor de zonden van de Zijnen en zo de straf te dragen. Ook wij zijn van onszelf verloren schapen. Dat is erg, te meer als wij bedenken dat wij eens goed geschapen zijn. Wij hebben de Heere echter verlaten en zijn van de goede weg afgegaan. De Psalmdichter zingt daarvan: “Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn Herder heeft verloren”. Daar moeten wij aan ontdekt worden om te zien dat dat waar is, anders lopen wij verder op de verkeerde weg, die naar het eeuwig verderf leidt. Bidt de Heere daarom om een nieuw hart(je) en vraag Hem maar of ook u en jij een schaap(je) van Hem mag worden. Als de Heere ons laat zien hoe vaak wij gezondigd hebben, niet alleen tegen Hem, maar ook tegen anderen, dan kunnen wij niet anders meer dan belijden dat wij het verdiend hebben om verloren te gaan, maar zullen we juist te meer de Heere vragen of Hij ook onze zonden toch wil vergeven. Dan kennen wij geen rust meer voordat wij mogen weten dat dat mag gelden. Voor wie dat mag doen, geldt dat het echt Kerstfeest zal worden. In zulke harten wil de Heere Jezus komen wonen opdat wij geloven zullen dat wij Hem mogen toebehoren. Zou dat nu voor mij kunnen, vraagt iemand? Hoor wat de Heere Zelf zegt in Ezechiël 34, vers 15 en 16: “Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal hen legeren, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken”. We lezen er echter ook iets achteraan: “Maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal hen weiden met oordeel”. Het loopt eeuwig verkeerd met ons af als wij in zonde verder leven. Wat zal echter de blijdschap groot zijn als wij, net als de herders en de wijzen uit het Oosten, Hem mogen aanbidden.

                           

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.   

Go to top